جمعه 9 خرداد 1399

نامه وارده : چرا جهاد کشاورزی در مورد خسارت وارده به زارعین درخصوص پدیده خشکسالی سکوت کرده است؟

چرا سازمان جهادكشاورزي درخصوص خسارت وارده به زارعين درخصوص پديده خشكسالي سكوت كرده است دراسرع وقت بايستي اكيپ هاي تعيين خسارت تشكيل ونسبت به تهيه علوفه براي دامداران استان چاره انديشي شود همچنين وام هاي بخش كشاورزي ودام عشاير وروستائيان به علت اسيب پذيري اين قشر يا بخشيده شود ويا به تعويق بيافتد.

نظرات ارسال نظر