اعتراض تعدادی از کاندیداها به نتایج انتخابات

خبرهای غیر موثق حاکی از اعتراض آقای احمد شوهانی به نتایج شمارش آراء در حوزه شمالی ایلام میباشد.همچنین چند نفر دیگر از کاندیداها به نتایچ شمارش آرا اعتراض نموده اند.

اختلاف آراء بین نفر چهارم و پنجم 101 رای و مابین نفر پنجم و ششم 513 رای میباشد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -13روز