شنبه 23 آذر 1398

اطلاعات آراء ماخوذه شهرستان شیروان چرداول

بر اساس اطلاعات رسيده، بر مبناي آراي شهرستان شيروان چرداول چينش نمايندگان و ميزان آرا بدين شرح است:

1- پولادي 22300 راي

2- بسطامي 6500

3- متين 5400

4- قنبري 5300

نظرات ارسال نظر