اتمام انتخابات دور دوم مجلس - شروع شمارش آراء

رای گیری انتخابات دور دوم در استان ایلام راس ساعت 20 به پایان رسید و شمارش آرا ماخوده شروع گردید. گزارشات  رسیده حاکیست هواداران دو نفر از کاندیداها آرا مردم را تا مبلغ 25 هزار تومان خریداری میکردند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال