تبلیغات زودهنگام یکی از کاندیداهای مجلس هشتم در مهران

یکی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی با پخش چند برگه کپی مکاتبات خود در خصوص پالایشگاه مهران، اقدام به تبلیغات انتخاباتی پیش از موعد نموده است، تصاویر این اوراق در ذیل قابل مشاهده است:

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 11ماه و -10روز