گزیده نشریات استان / یاران رنج کشیده در کابینه مهر (طنین غرب)

علی زینی وند - طنین غرب شماره 108

 به بهانه سخنان وزير سابق کشور در مراسم توديع؛

ياران رنج کشيده در کابينه مهر

در تابستان گرم 84 آنگاه که رئيس جمهور احمدي نژاد با حرارتي گرم تر از مردادماه آن سال و در آستانه ي عرفي کابينه ي خود به مجلس اصولگراي هفتم، شعار زيباي کابينه ي هفتاد ميليوني را در کنار شعارهاي عامه پسند و جذاب ديگر خود مانند آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم در داخل چنته ي ابريشمي مهرورزي در آسمان گفتمان سياسي ايران که به قول ايشان و همفکرانشان  ـ از جنجالهاي سياسي بي نتيجه و خيانت اصلاح طلبان به دين و دنياي مردم!!!تيره و تار گرديده بود ـ پراکنده نمود، همگان را تصور بر اين بو د کابينه اي فراگير نام آشنا، با تجربه و پرستاره در صحنه ي سياسي ايران ظهور خواهد کرد که صفحه زيباي »هنر نزد ايرانيان است و بس« را با آوازه ي خود و در جلوي ديدگان جهانيان و خصوصاً بدخواهان ايران، رونمايي خواهد کرد. اما رئيس جمهور با انتشار رسمي ليست کابينه ي پيشنهاد ي که اولين اقدام عملي وي بود، صراحتاً اعلام کرد، مردم منتظر تحقق شعارهاي زيبا نباشند و اگر ضرورت ايجاب کند از شعارها عدول کردن آسان ترين راه ممکن است. کابينه ي پيشنهادي آنچنان دور از انتظار بود که همفکران رئيس جمهور در مجلس هفتم که در نتيجه حذف بي سابقه رقباي اصلاح طلب و در ميداني بدون رقيب بر کرسي هاي سبز رنگ و فابريک بهارستان تکيه زده بود ند، هم به گونه اي بي سابقه در جريان راي اعتماد، نزديکترين ياران احمدي نژاد را در قد و قواره وزير تشخيص نداده و آنان را حذف نمودند. هر چند اين به معناي حذف آنان در حساسترين مقامهاي دولتي نبود و رئيس جمهور آنان را بر گلوگاههاي تصميم سازي و تصميم گيري دولت نشاند تا قدرت و سماجت خود را به رخ مجلسيان اصولگرا بکشاند و وضعيت امروز جامعه نيز حاصل تدبير و حکمت و البته مصلحت !!! اين عزيزان باشد. در اين ميان البته دو تن از وزراي پيشنهادي آن روز و به تناسب سوابق و تجارب وزراي پيشنهادي ديگر وضعيتي متفاوت داشتند، و اتفاقاًحضور اينان هم در ميان آن جمع، اندکي تامل برانگيز بود. يکي مصطفي پور محمدي که خود را »پرده نشيني« دانست که به تعبير خودشان اصلاح طلبان دوم خردادي با وي نامهرباني کرده بودند که البته به آن نيز افتخار نمود و آن ديگري داوود دانش جعفري بود که به لحاظ سوابق و تجارب سر و گردني فرازتر داشت، و اکنون اما با گذشت کمتر از 3 سال از عمر دولت مهرورز اين دو هم به عنوان هفتمين و هشتمين وزير کابينه با احمدي نژاد خداحافظي داده شدند تا حلقه ي محرم اسرار رئيس جمهور که اندکي پريشان شده بود ترميم گردد، و کابينه ي هفتاد ميليوني به حلقه اي تنگ و کوچک مبدل گردد و مصداقي باشد بر شعر زيباي حافظ شيرازي که مي فرمايد: »شراب لعل و جاي امن و يار مهربان ساقي دلا کي به شود حالت اگر اکنون نخواهد شد«.

    نکته ي جالب آنست که دانش جعفري و پورمحمدي در مراسم توديع با دلي آکنده از غم سخن مي گفتند و مانند مسافراني بودند که در ديار غربت رنج هاي سفر بر آنان سخت سنگين آمده بود. دانش جعفري به هنگام توديع با بغضي ترکيده براحساس خود غلبه نيافت و سخت گريست و از عدم رعايت و باور اصول اوليه علم حساس و دقيق اقتصاد در حلقه ي ياران رئيسش سخن گفت و پورمحمدي اگر چه به لحاظ سوابق شغليش در پرده تر سخن گفت وبغض نترکاند اما سخنان او دريايي از گله مندي و دل آزردگي و نگراني براي کشور و آينده ي ايران عزيزبود. هر چند رنج کشيدن خود را نيز کتمان نکرد. آنجا که گفت: »من درا نتخابات خيلي رنج کشيدم و شايد هم نياز نباشد بازگو کنم« اما به بهانه سخنان وزير معزول کشور بايد از ايشان پرسيد آقاي پورمحمدي آيا کسي را سراغ داريد که در جريان حدود 3 سال مديريت دولت نهم بر قوه ي مجريه کشور رنج نکشيده باشد؟ به نظر مي رسد هيچ گروهي از آفت تصميمات دولت بي نصيب نمانده است که البته يکي از ميدانهاي اين رنج انتخابات بوده است و بايد بصورت ويژه به آن پرداخت اما در مجموع بايد گفت:

1ـ اول از همه مردم عزيز ايران در نتيجه ي مديريت غيرکارشناسي دولت نهم و اقدامات نسنجيده اي که به نام تحول و جسارت در مديريت از آن ياد مي شود، در رنج و سختي افتاده و حتي به لحاظ وضعيت معيشتي و اقتصادي در زجر  و تنگنا به سر مي برند.

2ـ اصولگرايان و همفکران احمدي نژاد که وزراي معزول نيز جز آنان هستند صراحتاً از سختي ها و رنج هايي که در مدت همکاري و همراهي با دولت ايشان گريبانشان گرفته است رنجنامه مي گويند و مي نويسند و هر کدام که از کابينه جدا مي شوند مي گويند که قصد نوشتن مجموعه خاطرات يا بهتر بگوييم رنجنامه دارند.

3ـ از آنجائيکه اصلي ترين دستاورد انقلاب اسلامي ايران تسلط مردم بر سرنوشت خويش و استقرار جمهوري اسلامي بوده است و بدون شک انتخابات تجليگاه و نماد  روشن اين دستاورد عظيم است طبيعي است، که رنجهاي انتخابات ـ به علت خدشه دار شدن اصول آن به ويژه در سالهاي اخير ـ بر هر انسان آزاده اي و خصوصاً ياران اصلي انقلاب سخت گران مي آيد و شايد وزير معزول کشور هم به خاطر درک اين واقعيت است که رنجهاي ديگر را رها مي کند و رنج انتخابات را بر زبان جاري مي کند.

4ـ پديد آوردگان رنج در انتخابات خودشان نيز از دست رنجها و زجرهاي انتخابات در امان نخواهند بود. همانانکه در هياتهاي اجرايي و در دستگاه تحت مديريت جناب پور محمدي بسياري از شايستگان، زجر کشيدگان، ايثارگران و افراد شناخته شده انقلاب را با بي تدبيري از گردونه ي رقابتهاي انتخاباتي حذف نمودند، نيز بزرگترين بازندگان اين ميدان هستند آنان سرمايه عظيم »اعتماد مردمي« را فداي مصلحت انديشي هاي جناحي و گروهي کردند و بدون شک مانند رئيس خود جناب پور محمدي در رنجي بي پايان به سر خواهند برد.

5ـ بسياري از شايستگان و کساني که دل در گرو آرمانها و اهداف انقلاب دارند، از کانديداهاي رد صلاحيت شده تا همفکران و هم قطاران رد صلاحيت کنندگان و حتي آناني که در درون ليست جبهه متحد اصولگرايان قرار داشتند تا برخي از شخصيت هاي صاحب نام اصولگرا، و البته اندکي هم اصلاح طلبان ـ که به علت وسعت برخوردهاي فراقانوني و اعتراضات گسترده ي همگان ديگر مجالي براي اعتراض آنان نبود و با سکوت خود رساترين پيام ها را براي مردم زمزمه کردند ـ در جريان انتخابات اخير سکوت را شکستند والبته رنج کشيدند.

6ـ در نتيجه اين انتخابات رنج آور  اما اينک مجلسي شکل گرفته است که بدون شک فراکسيونهاي آن سيال و اعضا آن احتمالاً متغير، رقابت هاي درون جناحي اصولگرايان در اين مجلس رنج آور و نگران کننده براي خودشان و البته کشور و بهره برداري سياسي و جناحي هم در آن مشکل که شايد مجلسي شبيه  مجلس پنجم باشد و ترکيب واقعي آنرا انتخابات رياست جمهوري آينده و البته رئيس جمهور آينده مشخص خواهد کرد.

7ـ گفته مي شود وزير معزول کشور شرح مفصلي ازتخلفات انتخاباتي را به مقامات عالي نظام ارائه نموده و در آخرين اقدام خود نيز پيشنهادات خود را در خصوص اصلاح قانون انتخابات به مقام معظم رهبري تقديم نموده است، اميد است اصلاح قانون انتخابات و شفاف سازي و محدود کردن زمينه هاي تفاسير نامناسب از اين دستاورد عظيم انقلاب باعث پايان يا حداقل کاهش رنجهاي مردم و دوستداران ايران عزيز و آرمانهاي امام و انقلاب شود.

8ـ و نکته پاياني اينکه حال که همفکران و همراهان احمدي نژاد، همانهايي که ايشان را بر مسند رياست جمهوري نشاندند نيز گوي سبقت را از جريان رقيب دولت اصولگرا ربوده و دغدغه هايي که اصلاح طلبان را براي آينده کشور و انقلاب نگران کرده بود اکنون به دغدغه ها و نگراني هايي همگاني تبديل شده است اميد است که چاره اي انديشيده شود، طرحي نو درا نداخته شود و رنجهاي دوست داران ايران عزيز، و آنانکه نگران آينده ايران و انقلاب مي باشند به پايان رسد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 14ماه و 3روز