گزیده نشریات استان / پیش بینی بوتک به مصداق رسید ؟! فرماندار بحران آفرین !! (بوتک)

درپي اقدام فرماندار آبدانان در حمايت ازنامه  نويساني  كه با نويشتن شبه شبنامه اي توهين آميز وبدون امضا نسبت  به عملكرد سرپرست و  جمعي از پرسنل خدوم شبكه بهداشت ودرمان شهرستان آبدانان كه بادرنظر گرفتن مطالب آن ،  قابل پيگيري در محاكم قضايي مي باشد  امروز مرتضي سبزي دراعتراض به عملكرد سؤال برانگيز ومغرضانه فرماندار آبدانان به عنوان نماينده استاندار و مسئول هماهنگ كننده مديريت هاي اجرايي  شهرستان نسبت به وي !!  استعفاي خودرا تقديم رياست دانشگاه علوم پزشكي ايلام نمود ؟! درپي اين استعفا ، جمع كثيري از پرسنل اين شبكه به محض شنيدن اين خبر با تجمع در محل شبكه بهداشت ودرمان ونوشتن نامه اي خظاب به فرماندار آبدانان نسبت به عملكرد اين مسئول  اعتراض كردند . اين جمع كه قصد برگزاري تجمعي در محل فرمانداري را داشتند که بادرخواست آقاي مرتضي سبزي ازاين كار منصرف شدند ، اما درخواست كتبي خودرا به مسئولين دانشگاه مبني بر عدم پذيرش استعفاي آقاي سبزي  وپيگيري ادعاهاي مغرضانه برخي افراد معلوم الحال كه مورد حمايت فرماندار آبدانان هستند ارسال كردند .

پرسنل شبكه بهداشت ودرمان همچنين اقدام به نوشتن نامه اي اعتراض آميز خظاب به فرماندار آبدانان نمودند كه درمتن آن آمده است .

 

فرماندار محترم آبدانان

سلام عليكم

احتراما به استحضار مي رساند اينجانبان كاركنان شبكه بهداشت ودرمان شهرستان آبدانان شاغل در خانه هاي بهداشت ومراكز بهداشتي وبيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) نسبت به اتهامات كتبي افرادي مجهول كه طي چند برگ تقديم حضورتان داشته اند وسرپرست شبكه رامجبور به استعفا نموده اند اعتراض داريم وبه دلايل ذيل خواهان تجديد نظر دررفتار باايشان وراضي نمودن وي جهت ادامه خدمت سرپرستي مي باشيم .

1- اولا اينكه  براساس وجدان كاري ، ما همگي كاركنان مشغول خدمت به همنوعان مي باشيم وعدم خدمت يا باند بازي را جزء خيانت به مردم مي دانيم  وتاكنون براساس سليقه ي شخصي يا تحميلي هيچ كس انجام وظيفه ننموده وچنانچه ابهاماتي درراستاي چگونگي انجام كار پرسنل وجود دارد ازطريق هرمقامات مي توانيد بازرسي نماييد .

2- ثانيا درابهامات كتبي كه توسط سرپرست شبكه براي اينجانبان قرئت گرديد به عدم واقعيت نتايج پايش پزشك خانواده اشاره شده كه اين بجز تهمت وضايع نمودن خدمت اينجانبان چيزي نمي تواند باشد وباز هم براي پايش توسط هرمقامي كه شايسته وآشنا به مسائل بهداشتي ودرماني مي باشد حاضر مي باشيم . درضمن امضا به پيوست نامه مي باشد .

*****************

* شبكه بهداشت ودرمان شهرستان آبدانان  دردوره دوساله اخير مديريت مرتضي سبزي به عنوان سرپرست شبكه بهداشت از رتبه آخر به رتبه دوم درسال 86 ورتبه اول درسال 87 دربرخي شاخص هاي پزشكي ودرماني وبهداشتي  نايل آمده است .

* بوتك دردوساله اخير بارها نسبت به عملكرد فرماندار آبدانان در ايجاد بحران مديريتي واجتماعي با توجه به نارضايتي عمومي از عملكرد ايشان درميان مردم شهرستان ابدانان هشدار داده است ؟! درانتخابات اخير اين فرماندار با عملكرد خلاف قانون اقدام به بازداشت يكي ازكانديداهاي مجلس هشتم كرد كه بااعتراض برخي نهاد ها همراه گرديد وحتي شنيده شده است كه باحضور ايشان به عنوان مجري انتخابات درمرحله دوم نيز اعتراض شده است كه متأسفانه به علت عدم بكارگيري راه كار مناسب توسط استانداري ايلام وحمايت هاي غير اصولي ، ايشان همچنان به ايجاد كارشكني درخدمترساني مديريت هاي متعهد به مردم اصرار دارد ؟!

* رسيدگي به عملكرد فرماندار آبدانان امري است ضروري كه درصورت عدم تعجيل در بررسي آن ،  احتمال بروز بحران درمنطقه را اجتناب ناپذير مي نمايد .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 13ماه و 5روز