پنج‌شنبه 28 شهریور 1398

مسؤولان کاری بکنند؛ ایلام در تب خشکسالی می سوزد

 زماني كه خشكسالي آغاز مي شود، بخش كشاورزي به دليل وابستگي بيش از حد به ذخيره رطوبتي خاك، معمولاً نخستين بخشي است كه تحت تأثير قرار مي گيرد.


طي دوره هاي ممتد خشكي، چنانچه كمبود بارش ادامه يابد، رطوبت خاك به سرعت تخليه مي شود و در اين صورت اتكاي مردم به ساير منابع آبي بايد تأثيرات اين كمبود را مرتفع سازد. مثلاً آنهايي كه متكي به منابع آبهاي سطحي (نظير مخازن و درياچه ها) و آبهاي زيرزميني هستند، معمولاً ديرتر از ديگران تحت تأثير قرار مي گيرند.
به دليل تغييرپذيري طبيعي اقليم، عرضه آب در برخي سالها كافي است، ولي در سالهاي ديگر در حد تأمين نيازهاي انسان و محيط زيست نيست. خشكسالي اقتصادي - اجتماعي زماني رخ مي دهد كه تقاضا براي يك كالاي اقتصادي به دليل نقصان عرضه  آب از حاصل كمبود بارش از ميزان عرضه فزوني مي گيرد. به عنوان مثال، در اروگوئه در سال 89-1988 خشكسالي موجب كاهش قابل ملاحظه اي در توليد برق آبي شد. بدين دليل كه نيروگاههاي برقي به جاي استفاده از ذخاير آب، متكي به جريانهاي سطحي بودند. كاهش توليد برق آبي دولت را واداشت تا اقدام به ورود سوخت گرانتر (نفت) نمايد و با استفاده از ابزارهاي تبديلي انرژي، نيازهاي مردم را برآورده كند.
خشكسالي در سال جاري در استان ايلام كه بر اثر كاهش بارندگي در سال گذشته روي داده، اثرات خود را علاوه بر بخش كشاورزي، در ساير زمينه ها از جمله آب، برق و جامعه عشايري نمايان كرده است.
پويايي و زنده بودن جامعه عشايري استان ايلام متكي بر وجود دام است و همين دام است كه تاكنون عشاير را از يكجانشيني و اسكان بازداشته است.
عشاير با كوچ خود از نقطه اي به نقطه ديگر، با چراي دام همواره علاوه بر تأمين گوشت قرمز مصرفي اهالي استان ايلام، نقش بسزايي هم در صادرات دام به خارج از استان و كشور داشته اند.
يك كشاورز مي گويد: خشكسالي بيشترين خسارت را به محصولات ديمي ما وارد كرده است، به طوري كه در سال جاري هيچ گونه محصولي را برداشت نكرديم، چون بذرهايي را كه در فصل كاشت استفاده كرده بوديم، با سرماي شديد و خشك زمستان از بين رفته و در فصل بهار نيز با خشكسالي و عدم بارش باران مواجه بوديم.
«علي- ج» كه خود را اهل دهلران معرفي مي كند، مي گويد: با اين خشكسالي اخيري كه به وجود آمده است، وضعيت كشاورزي و دامداري منطقه بسيار حاد شده و از سوي ديگر هم انتقال آب از حوزه سد كرخه نيز كاهش يافته است.
وي مي افزايد: از ترس اين كه دامهايم به دليل كمبود چراگاه و آب تلف شوند، بيشتر آنها را نصف قيمت به دلالان و قصابيها فروخته ام. كشاورزي هم كه امسال چندان تعريفي ندارد و بايد مسؤولان براي كاهش خسارت به ما كمك نمايند.
علي محمدي از شهرستان شيروانچرداول مي گويد: كشاورزان اين منطقه بيشتر برنج مي كارند كه كمبود آب در اين منطقه باعث شده كه امسال نتوانيم برنج بكاريم و بايد هر چند خانواده با هم توافق كنند و به جاي چند هكتار، فقط يك هكتار برنج بكارند.
وي مي گويد: خانواده هاي زيادي از طريق كشت برنج امرار معاش مي كنند و با وجود كاهش ميزان آبهاي سطحي، درآمد خانوارهاي اين شهرستان كاهش يافته و موجب بيكاري كشاورزان زيادي بر اثر كمبود آب شده است.
معاون امور عمراني استاندار ايلام نيز از اختصاص 70  ميليارد ريال اعتبار به ستاد حوادث غيرمترقبه اين استان براي مقابله با خشكسالي خبر مي دهد و مي گويد: اين ميزان اعتبار براي اجراي طرحهاي مقابله با اثرات ناشي از خشكسالي در استان ايلام هزينه مي شود.
دكتر فلاح عاقبت بين اضافه مي كند: استان ايلام با توجه به كاهش بارندگي و نزولات آسماني، با پديده خشكسالي مواجه شده است.
وي خاطرنشان مي كند: اين اعتبار براي اجراي طرحهاي تأمين آب شرب و دامي، تهيه و تأمين علوفه، خريد دام، تانكرهاي ثابت و سيار آبرساني و اجراي طرحهاي اضطراري براي مقابله با خشكسالي اختصاص يافته است.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي در اين خصوص مي گويد: براي كاهش تلفات دامهاي عشاير استان، روزانه 600 رأس دام سبك از عشاير استان خريداري و به كشتارگاه هاي استان و يا كرمانشاه فرستاده مي شود.
خسرو شهبازي با اشاره به اين كه پيش بيني مي شود بيش از 50 هزار رأس دام سبك از عشاير استان خريداري شود، مي افزايد: تاكنون دو هزار رأس دام مازاد از روستاييان و عشاير مناطق جنوبي استان ايلام به وزن 75 تن خريداري شده است.
مدير طرح و برنامه سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام با اشاره به اين كه ميزان بارندگي در استان ايلام نسبت به مدت مشابه سال گذشته 60 درصد كاهش نشان مي دهد، مي گويد: كاهش بارندگي در سال جاري موجب خسارتهاي زيادي به زيربخشهاي كشاورزي در استان شده و بر اساس اطلاعات و داده هاي آماري، تاكنون بيش از 248 ميليارد تومان خسارت به بخش كشاورزي استان وارد شده است.
مهندس علي اشرف منصوري مي افزايد: اين رقم در بخش زراعت حدود 114 ميليارد تومان، در باغباني 26 ميليارد تومان، آبزيان 97 ميليارد تومان و منابع طبيعي حدود 10 ميليارد تومان برآورد شده است كه البته به دليل ادامه آثار و تبعات خشكسالي، اين آمار افزايش خواهد يافت.
وي با اشاره به اين كه منابع محدود اعتباري از محل حوادث غيرمترقبه در اختيار سازمان قرار گرفته است، اظهار مي دارد: اين اعتبار صرف آبرساني به باغها و اراضي زير كشت خواهد شد.
وي استفاده و بهره وري مناسب از آبهاي سطحي، اقدامات آبخيزداري و احداث شبكه هاي فرعي آبياري را از جمله اقدامات مؤثر در كاهش آثار خشكسالي مي داند و مي گويد: از سال 85 تاكنون بيش از 4 هزار هكتار شبكه آبياري فرعي در دشت عباس انجام شده و 4 هزار هكتار ديگر در دست پيگيري است كه از حوزه سد كرخه آبياري شوند.
رئيس سازمان امور عشايري ايلام نيز با اشاره به بروز خشكسالي در بيشتر نقاط كشور در سال زراعي جاري، تصريح مي كند: اولين آسيب متوجه عشاير شده است، زيرا دامهاي آنها عمدتاً متكي بر مراتع است كه به خاطر بارندگيكم ، دچار كاهش پوشش گياهي شده اند.
يارمحمد كريمي مي گويد: از سال گذشته كه پيش بيني خشكسالي بود، با تدوين برنامه هاي علمي، سعي در برنامه ريزي در كاهش آثار خشكسالي بر مناطق عشايري شده است.
مديرعامل آبفاي روستايي استان ايلام با بيان اين كه تاكنون 600 ميليون تومان اعتبار در اختيار اين شركت قرار گرفته است، مي گويد: طبق برآوردهاي انجام شده، پنج ميليارد تومان ديگر لازم است تا بتوان بحران را پشت سر گذاشت.
داراب بيرانوند در خصوص وضعيت آب روستاهاي اين استان گفت: به طور كلي، بارندگي در استانها با كاهش 60 درصدي همراه بوده است.
بيرانوند، حفر چاه هاي يدك و كف شكني را از جمله اقدامات رفع بحران خشكسالي عنوان كرد و گفت: اجاره چاه هاي مردمي و استفاده از آنها براي تأمين آب مورد نياز نيز در دستور كار قرار دارد.
وي مي گويد: مبلغ 600 ميليون تومان براي تأمين اعتبارات لازم براي حفر و يا كف شكني چاه ها اختصاص يافته است.
وي ادامه مي دهد: طبق برآوردهاي انجام شده، مبلغ پنج ميليارد تومان ديگر لازم است تا بتوان اين بحران را به راحتي پشت سر گذاشت.
گفتني است، بروز خشكسالي در سال جاري، اخطاري است به متوليان امر براي بسترسازي و تأمين زير ساختهاي لازم تا در صورت تكرار چنين رخدادهاي طبيعي، بتوان بحران را به خوبي مديريت نمود و معضلات و مشكلات فراروي جامعه را كاهش دارد و اثرات مخرب آن را نيز از بين بر

نظرات ارسال نظر