دوشنبه 30 دی 1398

تعلل وزارت کشور در صدور حکم شهردار ایلام

رئيس شوراي شهر ايلام با اشاره به اتمام مهلت قانوني وزارت كشور براي تعيين وضعيت فرد معرفي شده از سوي شوراي اسلامي اين شهر براي تصدي مسؤوليت شهرداري، گفت: علي رغم ثبت نامه  شوراي اسلامي شهر در 26 خردادماه سال جاري در دبيرخانه وزارت كشور، هنوز به صورت مكتوب، پاسخي به اين شورا ارسال نشده است.

نظرات ارسال نظر