گزیده نشریات: به مردم ایلام نان آغشته به ماسه بادی می‌دهند (شکوه آزادی)

 به مردم ايلام نان آغشته به ماسه بادي مي‌دهند؛

چه کسی پاسخگوست؟!

نان در سبد غذايي مردم ايلام سهم به مردم ايلام نان آغشته به ماسه بادي مي‌دهند؛به سزايي دارد. شيوه‌ي غذايي، نوعي عادت غذايي و شايد هم فقر اقتصادي باعث شده است تا نان همواره و در وعده‌هاي غذايي متفاوت سرسفره حضوري دائمي داشته باشد. از زمانيكه نانوايي‌ها در پخت نان جاي مادران نان‌پز را گرفته و نان‌هاي گوناگون جاي نان ساجي را پركرد و مردم از نعمت آرد تميز سبوس‌دار كه حاصل گندمي عاري از ناخالصي بود محروم شدند و اداره و نظارت اين مهم برعهده‌ي دولت قرار گرفت همواره يكي از مشكلات مسئولين، مسئله آرد ونان بوده است به نحوي كه در استانداري و فرمانداري‌ها بخشي به اين مهم مشغولند و ادارات ذي‌ربط ديگري نيز در اين راستا بوجود آمده‌اند. كيفيت و كميت و نحوه‌ي توزيع و پخت و پز نان از جمله مسائل مهمي است كه همواره بخشي از نارضايتي مردم را به خود اختصاص داده است و با وجود تدابير مختلف از مرحله توليد آرد گرفته تا توزيع نان، هنوز اين مشكل به صورت يك معضل كشوري و استاني رخ مي‌نمايد. تمام نارسايي‌ها و تخلفات و مشكلات كمي و كيفي نان قابل تحمل بود ولي اينكه به تازگي به هر علتي در نان مصرفي مردم ايلام، ماسه بادي وجود داشته باشد و مردم مظلومانه ناچار به مصرف آن باشند گناه و جرمي بزرگ تلقي شده و جدا از علت سهوي يا عمدي بودن آن با متخلف و عامل اصلي برخوردي قاطع،‌ سريع و عبرت‌آموز را مي‌طلبد. قضيه از اين قرار است كه در چند روز گذشته مردم شهر ايلام و بعد به نسبت زمان دريافت آرد آلوده ساير شهرستان‌ها متوجه شدند در حين جويدن نان،‌ خرده ريزه‌هاي سختي مثل شيشه دندانهايشان را آزار مي‌دهد. با پيگيري مسئولين و فرستادن آرد به آزمايشگاه ثابت شد كه آن ناخالصي نه شيشه بلكه ماسه بادي موجود در آرد است. در تماس نشريه با معاون فرماندار ‌شيروان‌چرداول ايشان به اقدامات به عمل آمده از جمله تشكيل جلسه با اداره غله‌ي استان، اداره بهداشت و كارخانه آرد اشاره كرد كه قرار بوده آردهاي آلوده را جمع‌آوري بنمايند اما مردم تا چند روز همچنان شاهد و مصرف‌كننده پخت آرد آغشته به ماسه بادي بودند. نظر به اهميت موضوع توجه به نكات ذيل از سوي مسئولين جدي و ضروري به نظر مي‌رسد: 1- اگر قرار بر جمع‌آوري آردهاي آلوده بوده، چرا با گذشت چندين روز،  اين آردها در نانوايي‌ها پخت مي‌شدند؛ برهمه روشن است كه جمع‌آوري آردهاي آلوده براي مسئولين كار دشواري نيست بنابراين در اين قضيه نوعي مسامحه ديده مي‌شود. 2- با توجه به اينكه نان در سبد غذايي ايلامي‌ها جايگاه ويژه‌اي دارد مصرف آردِ ماسه‌اي، سلامت مردم را با خطر جدي مواجه ساخته است. 3- پيگيري جدي اين تخلف نابخشودني و شناخت عوامل اين مسئله و معرفي آنها به مردم و مراجع قضايي براي مجازات وأ‌خذ خسارات وارده به سلامت مردم از جمله وظايف قانوني و اخلاقي مسئولين مي‌باشد. 4- با توجه به اينكه نگهداري گندم تا مرحله آرد از لحاظ بهداشتي خيلي مهم و آفت‌هاي مختلف و حشرات و موجودات موذي زيادي آنرا تهديد و آلوده مي‌كنند و دستگاه كارخانه آرد هر چيزي را آرد مي‌كند بدون وجود اثري ازآن به غير از ماسه بادي و امثالهم،‌ اين موضوع عدم رعايت بهداشت گندم‌هاي آرد شده تا كنون را به اثبات مي‌رساند و اين گناهي بزرگ است كه عده‌اي بخواهند آرد آلوده با هر چيزي را كه ما نمي‌بينيم به خورد مردم بدهند. 5- تشكيل جلسه‌ي مسئولين ذي‌ربط استانداري، فرمانداري‌ها، اداره‌ي غله، اداره‌ي بهداشت، كارخانه آرد با يكديگر در يك فضاي تعارف‌آميز و رودربايستي‌هاي شخصي به جاي جلسه‌اي قوي براي اتخاذ تصميمات قاطع، قانوني، سريع و عبرت‌آموز امكان تكرار تخلفات مشابه را در آينده فراهم مي‌سازد. 6- علاوه بر پيگيري ادارات ذي‌ربط، بخشي از پيگيري موضوع به وظيفه‌ي قانوني دادستان و نهادهاي امنيتي كه حافظ و مدافع حقوق و مصالح كشور، مردم و نظام هستند برمي‌گردد. با اين حال مردم منتظر نتيجه‌ي اقدامات به عمل آمده در زمينه‌ي شناسايي عامل يا عاملين اين تخلف و نحوه‌ي برخورد با آنها هستند و مسئولين بدانند كه اين موضوع نيز به ميزاني براي سنجش رابطه ‌ عملكرد مسئولين و اعتماد مردم تبديل شده است.  

نویسنده: خانم منیژه زیبایی، مدیر مسئول هفته نامه شکوه آزادی  

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز