پایان کار دلالان در بازار زمین و مسکن ایلام

رييس اتحاديه‌ي مشاورين املاك استان ايلام گفت: قول نامه‌هاي جديدي كه اخيرا طراحي شده است هم دست دلالان را از بازار زمين و مسكن كوتاه كرده و هم از انجام معاملات سوري جلوگيري مي‌كند.

اردشير حاتمي اظهار كرد: قول نامه‌هايي كه جديدا طراحي شده است را تحويل مشاورين املاك داده‌ايم كه در سر برگ اين قول نامه‌ها در يك طرف آرم قوه قضاييه، اداره ثبت اسناد و املاك و اداره امور سر دفتران و در طرف ديگر آرم سازمان بازرگاني مجمع امور صنفي و صنف املاك درج شده است و مردم نيز نبايد خارج از اين قول نامه‌ها برگه‌ ديگري را بپذيرند.


حاتمي ‌درباره طرح رتبه بندي مشاورين املاك گفت: در سال جاري طرح رتبه بندي مشاورين املاك را داريم كه آن‌ها را به رتبه يك و دو دسته بندي مي‌كنيم،‌ رتبه يك تا هر رقم معامله و رتبه‌ دو تا سقف يك ميليارد ريال مجاز به انجام معامله است كه در اين زمينه كارشناسان فني و حقوقي نيز معرفي شده‌اند كه بعد از گرفتن پروانه‌هاي تخصصي، عملكرد بنگاه‌ها را زير نظر خواهند داشت.


رييس اتحاديه مشاورين املاك ايلام،‌ با بيان اين مطلب گفت: قانون نظام صنفي در سال 82 بازنگري شده و ضعف‌هاي كلي نيز دارد چرا كه اتحاديه مشاورين املاك يك اتحاديه تخصصي است و نحوه‌ پذيرش افراد در اين قانون به خوبي لحاظ نشده است،‌ كه اگر بخواهيم برابر قانون صنفي عمل كنيم بايد در سال نزديك به دو هزار پروانه كسب صادر كنيم.


حاتمي ‌با ابراز اميدواري از اجراي قوانين جديد املاك اظهار كرد:‌ در صورت اجراي قوانين جديد دولت در بازار مسكن كه تاكنون80 تا 90 درصد آن اجرا شده است،‌ دلال بازي‌ها در بازار زمين و مسكن به طور كلي از بين مي‌رود.


رييس اتحاديه مشاورين املاك ايلام ‌در مورد استفاده از قولنامه‌هاي جديد گفت:‌ با اجراي قوانين و استفاده از قولنامه‌هاي جديد اگر قولنامه‌اي پاره شود،‌ مبناي آن معامله 100 ميليون تومان در نظر گرفته مي‌شود و به اندازه آن اندازه ماليات از آن مشاوره املاك اخذ مي‌شود و دفاتر اسناد رسمي‌ نيز موظف شده‌اند كه بر اساس اين قول نامه‌ها عمل كنند و حق نقل و انتقال ملك را با قولنامه‌اي غير از اين قولنامه‌ها ندارند با اجراي اين قانون عملا قولنامه‌هاي سوري از بين مي‌روند ودست دلالان نيز از بازار زمين و مسكن كوتاه خواهد شد. با اجراي قانون جديد در مشاورين املاك،‌ متعهديان جز با اسناد رسمي‌ حق معامله ندارند و حتما بايد ابتدا از شهرداري و اداره ثبت استعلام گرفته و سپس ملك را قولنامه كنند.


نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و -16روز