گزیده نشریات:به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار؛ (شکوه آزادی)

به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار؛
خبرنگاران؛ کاشفان حقیقت
نشريات از جمله رسانه هاي جمعي هستند که نقش مهمي در انتقال اطلاعات و آگاهسازي جامعه دارند و عاملي مهم در توسعه و يکي از شاخصه هاي بارز پيشرفت جوامع محسوب ميشوند. پيشينه ي اين پديده ي مطلوب در تاريخ کشور ما به دوره ي قاجار بر ميگردد و تأثيرگذاري نشريات بر تحولات تاريخ معاصر، واقعيتي ثابت شده و انکارناپذير است. امروزه کاربرد اصطلاح «دهکده ي جهاني» براي کره ي زمين که تا 500سال پيش بخشهايي از آن ناشناخته مانده بود به يُمن رسانه هاي جمعي و انتقال آزاد اطلاعات با استفاده از ابزارهاي رسانه اي توسط کساني است که رسالت خطير اطلاع رساني را در جاي جاي کره زمين، مخابره و منتقل مي سازند.
با پذيرش اصل دموکراسي و نقش نظارتي مردم که با استفاده از اهرم جريان آزاد اطلاعات محقق مي شود و به يُمن وجود خبرنگاران آگاه و متعهد که چون چشمان بيدار انسانها عمل مي کنند، تصوير دنيا چون آيينه اي شفاف فراروي همه قرار گرفته و جايي براي پنهان کاري خصوصا در عرصه هاي سياسي و پيامدهاي متفاوتش وجود ندارد. با توجه به گستردگي کار خبرنگاران، تمام حيطه هاي مختلف زندگي انسانها در ديدرس عموم قرار مي گيرد و با وجود در صحنه بودن اين قشر و ثبت واقعي رويدادها، نشريات در زمره اسناد تاريخي قرار گرفته اند و آيندگان براي دسترسي به حقايق مي توانند از نتيجه تلاش خبرنگاران به عنوان سندي تاريخي استفاده کنند؛ به علاوه چون خبرنگاران همواره در تحولات و مسائل مهم حضور دارند ديد بي طرفانه و روشني از وقايع داشته و تحليل آنها از قضايا مي تواند رهگشاي کار سياستمداران و برنامه ريزان باشد.
 از ويژگي هاي بارز چشمان بيدار جوامع (خبرنگاران) مقاومت و تسليم ناپذيري در مقابل دو اهرم ويرانگر «زر» و «زور» بوده و هست که در طول تاريخ چون مارهاي روئيده بر دوش ضحاک در نابودي حق و عدالت و طرفدارانشان چهره هاي متفاوتي را به نمايش گذاشته اند.
خبرنگاران راستين نه حق السکوت مي گيرند و نه در برابر زور عقب نشيني مي کنند. مرگ خبرنگاران جسور و آگاه همراه با ستمديدگان در مناطق بحراني و جنگ زده ي جهان، قتل عمدي آنها،  به گروگان گرفتن، مخفيانه معدوم کردن و صدها مرگ ناشي از خطرپذيري براي کشف حقيقت و انتقال آن به جامعه از جمله سندهاي افتخار و کارنامه کساني است که به عنوان کاشفان حقيقت، ناميرايي خود را به رخ خودخواهان و تماميت خواهان مي کشند؛ بنابراين جايگاه آنان که اينگونه اند با آناني که براي نان مي نويسند و مي گويند، با آنها که نوشتن و گفتن را به عرصه اي براي تسويه حسابها و حب و بغضهاي شخصي و گروهي قرار داده اند و ميدان فعاليت و ديد خود را محدود به ديدن نوک بيني خود مي کنند جداست.
خبرنگار، چشمِ بيدارِ جامعه همه چيز را مي بيند و در انعکاس ديده ها و شنيده هاي خود به مردم هيچ ابايي ندارد حتي اگر آنچه را مي بيند طبق ميل و خوشايندش نباشد. مهم کشف حقيقت و انتقال واقعيت به مردم است؛ باشد تا از اين طريق، مردم بتوانند در فضايي شفاف و روشن درست ترين انتخابها را براي سعادتمندي خود رقم بزنند. 
منیژه زیبایی مدیرمسئول هفته نامه شکوه آزادی

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -5روز