احتمال تعلیق انتصاب استاندار جدید ایلام

 روزنامه اعتمادملی درستون زمزمه صفحه آخراین روزنامه در تاریخ 20/4/87 از تعلیق حضور استاندار جدید ایلام خبرداد.

این روزنامه یادآورشده است قبلا یک بار مراسم معارفه استاندار جدید به علت عدم انجام پرواز فرودگاه ایلام لغو شده بود.

نظیر این اتفاق یک بار دیگر دراستان خراسان جنوبی صورت گرفته است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و -16روز