جمعه 15 آذر 1398

نامه وارده: بدهی های پیمانکار شرکت پتروشیمی ایلام؛ عدم پاسخگویی مسئولین

بیش از یکسال است که شرکت نسران که پیمانکار دست دوم مجتمع HDPE پتروشیمی ایلام می باشد  که با خرید مصالح و تجهیزات به صورت غیر نقدی از مصالح فروشیها و فروشگاههای استان مبالغ قابل توجهی بدهکار بوده و هیچ گونه پاسخی نیز به این فروشندگان نمی دهد و پرداخت مبالغ را متوجه شرکت EIED (پیمانکار اصلی پتروشیمی) می نماید. شرکت EIED نیز با بیان اینکه تمام مطالبات نسران را پرداخت نموده، پرداخت هرگونه وجهی را منوط به تامین اعتبار توسط پتروشیمی ایلام می نماید و پتروشیمی نیز انگشت اتهام را به سمت EIED و نسران نشانه می رود. در این میان دوندگی طلبکاران بومی که با اعتبار شرکت پتروشیمی اقدام به فروش غیرنقدی به پیمانکاران این مجتمع نموده اند نیز راه به جایی نبرده و هیچ کس پاسخگوی آنها نمی باشد. مدیریت پتروشیمی ایلام نیز که دفتر آن در تهران می باشد و به صورت کنترل از راه دور مجتمع را اداره می کند با بیان اینکه نسران پیمانکار ما نیست از خود سلب مسئولیت می نماید. 
مسئولین استان هم شکوائیه ها را با ذکر جمله معروف "بررسی و اقدام" حواله به غیب می دهند.  لازم به ذکر است که مجتمع پتروشیمی ایلام هم اکنون نیمه تعطیل می باشد.
در صورت لزوم مستندات مربوطه و ریز مطالبات با درج اسامی قابل ارائه می باشد.
نظرات ارسال نظر