تکمیل طرح توسعه ای فرودگاه ایلام شدت گرفته است

مدير كل راه و ترابري ايلام گفت: تكميل طرح توسعه اي فرودگاه شهداي ايلام براساس برنامه ريزي انجام شده شدت گرفته است.
محمدامين نصراللهي به باشگاه خبرنگاران افزود: اكنون از مجموع سه هزار و 200 متر روكشي آسفالت، تنها 700 متر آن باقيمانده كه در كنار روكشي آسفالت، كار روشنايي و اجراي ديگر بخش هاي عمراني و توسعه اي فرودگاه ايلام دردست اقدام است.
نصراللهي گفت: 40 ميليارد ريال اعتبار امسال براي تكميل باند فرودگاه ايلام اختصاص يافته است.
مدير كل راه و ترابري ايلام تصريح كرد: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده قرار است كه همه فعاليت هاي تكميلي اين طرح تا هفته دولت به اتمام برسد.
نصراللهي خاطرنشان كرد: در يك ماه گذشته كار جابجايي مسافر از طريق فرودگاه ايلام به علت طرح توسعه اي تعطيل شده و تمام اين پروازهاي اين فرودگاه از طريق استان كرمانشاه انجام مي شود.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 20ماه و -14روز