صدا و سیمای مرکز ایلام در کما

صدا و سیمای مرکز استان ایلام در طرح مشکلات و کاستیهای استان به گونه ای ضعیف عمل کرده است که گویا این رسانه در ایلام در کما به سر می برد.
به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امروز به عصر ارتباطات معروف است و رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما در بیان مشکلات مردم و رساندن آنها به گوش مسئولان جایگاه ویژه ای دارند ولی متاسفانه این مهم در کشور و به خصوص استان ایلام ضیف بوده است.

ساکنان استان ایلام به دلیل دسترسی نداشتن و دغدغه های مهم دیگر زندگیشان به روزنانه و رسانه ها گروهی به خصوص خبرگزاریها کمتر توجه می کنند و بیشتر از رسانه های تصویری بهره می گیرند و در این بین مردم استان با مشکلات متعدد خود، چشم به راه طرح مشکلاتشان از صدا و سیما و از طریق تصویر هستند تا مسئولان آنها را بیشتر و بهتر ببینند.

نام ایلام در رسانه ملی طی سالهای گذشته تنها در صحنه های ملی مانند راهپیمایی، انتخابات، سفر رئیس جمهور شنیده شده است و در سالهای جنگ نیز نام این خطه زیاد شنیده شده است این در حالی است که حتی پتانسیلهای خبری استان ایلام در جاذبه های گردشگری یا مرز بین المللی مهران در کشور از رسانه ملی به اندازه کافی مطرح نمی شود.

از نکات قابل توجه دیگر در خصوص رسانه ملی در ایلام عدم حضور مسئولان رسانه ملی در استان ایلام است، اغلب این مسئولان هر هفته برای به استانهای مختلف سفر می کنند ولی طی سالهای اخیر حتی یکبار به منظور توسعه صدا و سیمای مرکز ایلام به این استان سفر نکرده اند.

صدا و سیمای مرکز ایلام در بیان مشکلات و کمبودهای استان ایلام در زمینه حمل و نقل، اجرایی نشدن مصوبات استانی، کمبودهای پزشکی، کمبودهای مرز مهران و پتانسیلهای میراث فرهنگی و تخریب آثار تاریخی هیچگونه خبری در کشور نداشته است.

یک کارشناس ارتباطات در استان ایلام در این ارتباط گفت: مردم استان ایلام به دلیل اینکه بیشتر مشغول تلاش برای زندگی هستند به روزنامه و خبرگزاریها کمتر توجه می کنند یا خیلی از آنها اصلا به این نوع رسانه ها دسترسی ندارند.

اکبر موسوی اظهار داشت: صدا و سیما فقط می تواند مشکلات مردم استان ایلام را به خوبی در کشور انعکاس دهد ولی تاکنون به دلایل متعددی نتوانسته است حتی پتانسیلهای استان را در رسانه ملی بیان کند.

وی ادامه داد: فقر و محرومیت استان ایلام را باید با تصویر به مسئولان کشوری رساند که بدانند در این استان چه می گذرد و شاید از این رهگذر بتوان به حل مشکلات استان امید بست.

موسوی با اشاره به اینکه هفته نامه های محلی استان ایلام نیز در این راه ناموفق بوده اند، خاطرنشان کرد: خیلی از رسانه ها به خصوص صدا و سیما به دلیل نداشتن قدرت نمی توانند مشکلات مردم را بازگو کنند.
 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -12روز