کارگاه آموزشی آزمونگران عملی در شهرستان ایلام برگزار گردید

کارگاه آموزشی آزمونگران عملی در شهرستان ایلام برگزار گردید به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام اولین کارگاه آموزشی آزمونگران عملی برون سازمانی در سال 1388 توسط حوزه سنجش و ارزشیابی استان در محل سالن جلسات اداره کل برگزار گردید به گفته آقای شهبازی مسئول حوزه سنجش و ارزشیابی استان تا پایان خردادماه کارگاه آموزشی آزمونگران عملی در کلیه شهرستانهای استان به منظور اجرایی کردن دستورالعمل تفکیک حوزه سنجش و ارزشیابی از بخش آموزش برگزار خواهد شد . وی هدف از برگزاری کارگاه آموزشی مذکور را آشنایی آزمونگران با شیوه های جدید و ارزشیابی کارآموزان بر اساس پروژه های عملی بیان کرد . در این کارگاه آموزشی تعداد 70 نفر حضور داشتند
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 8روز