نتایج نهایی نظرسنجی انتخاباتی ایلام امروز

در تاريخ 29 ارديبهشت 88 يك نظرسنجي تحت عنوان "در انتخابات 88 به کدامیک رای می دهید؟" جهت پيش بيني نتايج انتخابات رياست جمهوري دهم در سايت ايلام امروز قرار گرفت. نتايج نهايي اين نظرسنجي تا پايان روز 21 خرداد 88 به دو شيوه در ذيل درج شده است.

1- بدون دخل و تصرف در آرا از لحاظ حذف آرا تكراري

2-حذف آرا تكراري به شكل حذف مواردي كه از يك منبع به يك كانديداي خاص راي داده اند.

 

نتايج آراء بدون دخل و تصرف:


كانديدا درصد آراء تعداد آراء

محمود احمدی نژاد

37.34 1175

محسن رضایی

4.23 133

مهدی کروبی

6.54 206

میرحسین موسوی

51.89 1633

جمع كل آرا بدون دخل و تصرف تا تاريخ 21 خرداد:

3147

نتايج آرا پس از حذف تقريبي آراء تكراري:

كانديدا درصد آراء تعداد آراء

محمود احمدی نژاد

26.73 232

محسن رضایی

9.91 86

مهدی کروبی

11.98 104

میرحسین موسوی

51.38 446

جمع كل آراء پس از حذف تقريبي آراء تكراري تا تاريخ 21 خرداد:

868

در خصوص اين نظرسنجي توضيحات زير ضروري به نظر مي رسد:
 
1- متاسفانه بدليل آرا فراواني كه از خارج استان ايلام ثبت شده اند؛ احتمالاً نتيجه نظرسنجي با نتايج آرا استان اختلاف زيادي خواهد داشت.
2- همانگونه كه مشهود است، پس از حذف آرا تكراري تفاوت چشمگيري در نتيجه نظرسنجي ديده نمي شود كه يكي از علتهاي آن محدود بودن افرادي است كه اقدام به ثبت آراء تكراري نموده اند.
3- نظرسنجي به گونه اي تنظيم شده است كه هر فرد در يك بازه زماني تنها يكبار امكان ثبت راي را خواهد داشت.
4- در نظرسنجي هاي اينترنتي گستره جغرافيايي و تعداد آرا عامل موثري جهت سنجش نزديكي آرا به واقعيت است، به اين ترتيب كه هرچه گستره جغرافيايي كاربران شركت كننده در نظرسنجي و تعداد آنها بيشتر باشد احتمال تزديك بودن نتيجه به واقعيت بيشتر است.
5- در كشورهايي مشابه ايران كه جامعه كاربران دائمي اينترنت را طيف خاصي از افراد جامعه تشكيل مي دهند، نتايج اين گونه نظرسنجي ها تنها نمايانگر آرا اين قشر خاص است و طبيعتاً نمي توان آنرا به تمام جامعه تعميم داد.
 
 
جدول تغییرات آمارها طی 9 خرداد تا 21 خرداد
كانديدا درصد آراء
(9 خرداد)

درصد آراء
(19 خرداد)

درصد آراء
(21 خرداد)

محمود احمدی نژاد

24.4

27.28

26.73

محسن رضایی

8.72

9.27

9.91

مهدی کروبی

11.76

12.74

11.98

میرحسین موسوی

55.12

50.71

51.38

جمع آرا:

459

777 868


نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 6روز