حامی موسوی:دولت نهم به علت مدیریت ناکارآمد قادر به تحول در حوزه اقتصاد نیست

"مرتضي دارايي" روز دوشنبه در جمع شماري از مردم شهر سرابله افزود: رييس دولت نهم به سبب تصميم هاي يک شبه و غير کارشناسي بدون توجه به ديدگاه هاي علمي و در نظر گرفتن رويکرد اقتصاددانان بيشترين ضربه و آسيب را به حوزه اقتصاد و معيشت مردم وارد کرد.
وي ادامه داد: عملکرد دولت نهم در اين حوزه نه تنها نتوانست مشکلات اقتصادي کشور را مرتفع کند، بلکه به سبب سياستگذاريهاي شتاب زده و تصميم هاي غير علمي براي نخستين بار مسايل و چالش هاي جديدي را بر مردم و معيشت جامعه تحميل کرد.
اين فعال سياسي اضافه کرد: کاهش دستوري نرخ سود بانکي با وجود هشدار صاحب نظران اقتصادي و پولي، افزايش حجم نقدينگي، واردات بي رويه کالا،افزايش بيکاري و تورم،فقر معيشت و نيز شکاف طبقاتي محصول و برآيند سياست هاي نادرست اقتصادي دولت نهم است.
دارايي يادآور شد:اين در حالي است که رفع مشکلات حوزه پيچيده اقتصاد و تصميم گيري در اين بخش نيازمند محاسبه هاي دقيق علمي، به کار گيري و استفاده از ديدگاه نخبگان اين دانش و استفاده از روشها و سياستگذاريهاي دقيق و حساب شده علمي است.
او با اين وجود گفت: متاسفانه مقوله اقتصاد و رفع مشکلات آن ريشه در فرهنگ ملي ايرانيان دارد زيرا در طول تاريخ معاصر کشور توجه به توليد بسيار محدود و ضعيف بوده و بيشتر سامانه واسطه گري با خطر پذيري و سرمايه کمتر ولي با سود بالاتر جايگزين کارهاي مولد اقتصادي شده است.
اين حامي موسوي در استان ايلام با بيان اين که ماحصل اين وضعيت باعث شده که "سامانه اقتصادي کشور معطوف به کسب درآمد از راه غير کار " شود، يادآور شد: در زمان خاتمي براي رهايي از اين وضعيت اقدامها و فعاليت هاي مناسبي در چارچوب سياستگذاريها و تصميمهاي اقتصادي و با در نظر گرفتن ديدگاه هاي صاحب نظران اين بخش اجرا و انجام شد.
وي گفت: در دوره اصلاحات با وجود مشکلاتي نظير خشکسالي ، حجم بالاي بدهي خارجي و کاهش شديد قيمت نفت به سبب مديريت کارآمد در حوزه اقتصاد کشور تحرک و تحول مثبتي صورت گرفت.
عضو جبهه مشارکت ايران اسلامي افزود: با وجود اتهام جناح مقابل به عملکرد اقتصادي خاتمي، در دوران دولت و مجلس اصلاحات موفقيتها و دستاوردهاي چشمگيري در اين حوزه نصيب کشور شد که نمونه بارز آنها عسلويه و پارس جنوبي است.
اين حامي موسوي با طرح اين پرسش که "چرا در زمان خاتمي با وجود درآمد ناچيز اقتصاد کارآمد و پوياتر ولي در دوره احمدي نژاد با وجود درآمد بي سابقه نفتي اقتصاد کشور ناکارآمد و ضعيف بوده است " گفت : در دوران اصلاحات به علت بهره گيري از ديدگاه کارشناسان برجسته علم اقتصاد و به کارگيري مديران توانمند و خلاق دستاوردهاي مهمي عايد کشور شد.
دارايي تاکيد کرد: اين در حالي است که در مقابل دولت نهم بدون لحاظ رويکردهاي علمي و توجه به نظر اقتصاددانان برجسته و از همه مهمتر به کارگيري مديران ضعيف و بي بنيه نه تنها تحولي در اين بخش انجام نداد بلکه با تصميمهاي اشتباه و ناصواب مسايل و مشکلات عديده اي را بر اين حوزه وارد کرد.
 انتخابات رياست جمهوري دهم 22 خرداد ماه جاري همزمان در کشور برگزار مي شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 15ماه و 6روز