داریوش قنبری؛ نگفته ام علی احمدی شایسته است

هفته نامه نگاه نشريه خبري آموزش و پرورش که در هفته هاي اخير به ارگان تبليغي سرپرست آموزش و پرورش تبديل شده است، در آخرين شماره خود از قول داريوش قنبري نماينده ايلام، ايوان و شيروان و چرداول نوشت؛ «سوابق و عملکرد علي احمدي در مسووليت هاي آموزشي کشور بيانگر شايستگي وي براي اداره وزارتخانه بزرگي مثل آموزش و پرورش است.»داريوش قنبري نماينده ايلام که از منتقدان جدي سياست هاي دولت نهم در آموزش و پرورش است، ضمن تکذيب اين خبر گفت؛ «من نگفته ام علي احمدي شايسته است. گفته ام در مقايسه با فرشيدي بهتر است.» در دو هفته گذشته نشريه نگاه با درج اخباري از زبان برخي از نمايندگان به تعريف و تمجيد از علي احمدي پرداخته و در پي فضاسازي و کسب راي موافق نمايندگان براي وزارت علي احمدي است. بر اساس اخبار نگاه تاکنون رضا طلايي نيک، زادسر، سيداحمد رسولي نيا، ناصر سوداني، فاطمه آليا و ميرمحمدي حمايت خود را از وزير شدن سرپرست کنوني اعلام کرده اند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 6روز