رئیس جمهور : دراستان ایلام کمتر کار انجام گرفته است

رئیس جمهور درمیزگرد مطبوعاتی درارتباط با اجرای مصوبات استانی  :


دراستان ایلام  کمتر کار انجام گرفته است ؟!

واحد مركزي خبر از ارزيابي رئيس جمهور از اجراي مصوبات استاني در دور دوم اين سفرها را جويا شد كه دکتر محمود احمدي نژاد در پاسخ تصريح كرد: سفرهاي استاني اهداف متعددي دارند. . در 2 استان اول كارها بيشتر جلو رفته بود و در استان سوم ( ایلام )  كمتر کار انجام گرفته است كه علت آن در حال بررسي است و اميدواريم كارها با سرعت بيشتري به پيش رود البته در مجموع ارزيابي من مثبت است كه اگر فرصتي براي دور سوم سفرهاي استاني باشد پيشرفت‌هاي بيشتري را شاهد خواهيم بود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -4روز