انتخاب شهرداربا عقلانیت صورت نپذیرفت

اشاره: به همان اندازه که مردم انتظار کار عمراني از شهرداري دارند، شايد بيشتر از آن توقع کارکردي اجتماعي، فرهنگي از شورا دارند، امري که به نحوي تاکنون شوراها در ايلام از تحقق آن ناتوان مانده اند. بدون شک يکي از دلايل چندگانه انتخاب حاجي شناخت مردم از وجهي از شخصيت ايشان است که در قالب يک مصلح اجتماعي و مسئول يک نهاد اجتماعي، حمايتي در اذهان جلوه گر است. حال بايد ديد که عملکرد او انتخاب کننده هايش را مجاب خواهد کرد يا ... او هرچه باشد و هرکه، ناگفته هايي دارد که با همان صراحت لهجه ي خود آن را براي مردم بيان مي کند. ناگفته هايي از جنس مردي که حتي در سطر سطر نوشته هايش با بهره بردن از ادبياتي ديگرگونه بيش از هر چيز دغدغه اداي تکليف را دارد، همان فريضه اي که اندک فرهاديانهايي باقي مانده در مديريت استان_ بدان تعلق خاطر دارند. چيزي که بيش از هر چيز در اين گفتگو نمود دارد، يافت کيمياي صراحت در گفتار حاجي است در ابتداي آغاز به کار شوراي سوم، مردم منتظر برنامه ريزيهاي چشمگير وقاطعي در عمران شهري بودند. با توجه به وجود جناب آقاي طاووس نژاد که تجربه، تخصص و توانمندي ايشان در عمران شهري و شهرداري براي مردم آشنا بود. اما متاسفانه روند قبلي شوراي دوم تکرار شد و اولين مصوبات شورا به نفع دو تن از شوراييان بود، شهردار همچنان باقي ماند و حال ما از شما مي پرسيم چرا؟ چون مردم به شما اعتماد دارند و مطمئن هستند با توجه به نيات دروني حضرت عالي به دور از مغالطه و سياسي کاري جواب قاطع براي آنها خواهيد داشت. در آغاز پاسخ به پرسش هاي نشريه لازم مي دانم از همه ي افرادي که به نوعي در کار مطبوعات خدمت مي نمايند و به طرق مختلف بدون حب و بغض و در چارچوب قوانين و مقررات حاکم بر مطبوعات در آگاهي عمومي و تنوير افکار جامعه خدمت رساني مي کنند، از طريق اين نشريه سپاسگذاري مي کنم. اما در پاسخ به سئوال شما، در هر شرايط جديدي که ايجاد مي شود و کتاب خدمتگذاري به مردم و انقلاب ورق مي خورد مردم هم منتظر برنامه ريزي هاي جديد با هدف خدمت رساني هستند و هم از حقوق و مطالبات حقه ي آنهاست. در شوراي سوم چهار نفر از اعضا: جناب مهندس طاووس نژاد، جناب مهندس دوستي، جناب مهندس حيدري و جناب آقاي شاکيان داراي تحصيلات مهندسي و فني هستند که الحمدالله هر کدام به نحوي قوي و مي توانند منشاء خدمات خوبي باشند، کما اينکه هستند و اما اينکه چرا به تجربه و تخصص آقاي مهندس طاووس نژاد توجه نشد، علت اصلي آن شايد شورا نبود. هرچند اعضاي شورا را هم نمي توان بي تقصير دانست. و اما اينکه اولين مصوبه ي شورا به نفع دو تن از شورائيان بود، اين موضوع را هم ناشي از کم تجربگي يا کم توجهي و يا کم دقتي اعضاي شورا مي دانم و گرنه نيت سوء در کار نبوده يا حداقل براي افرادي که ساختار شورا را به شيوه اي که هم اکنون هست و شکل داده ان نيت بدي نداشته اند. از اينکه اظهار داشته اي که مردم به بنده ي حقير اعتماد دارند خداوند را سپاس گذار و شاکرم با خداي خويش عهد بسته ام از حقوق مردم تا آنجايي که در تشخيص و در توانم باشد، قربت الي الله دفاع کنم و جز رضاي خدا، رضاي عهدي را بر رضاي حق و قانون و خداوند سبحان ترجيح ندهم مگر اينکه موضوعي را ندانم و يا نفهمم. در آن صورت گناهي بر بنده نيست وجود مهندس عمران در شوراي سوم نقطه اميدي براي مردم بود که متاسفانه به سوال بزرگي و معضلي براي شوراييان تبديل شد، چه مسائل پشت پرده وجود داشت که اين اتفاق افتاد و اين سه نفر نتوانستند به توافقس نسبي براي حل مشکلات شهري برسند و منافع خود را بر مصالح مردم ترجيح دادند. ما هنوز در ابتداي چهار سال هستيم اگر عمر وفا کند، وجود مهندسين عمران در شوراي شهر همچنان نقطه ي اميد شورا وشهرداري و مردم خوب و شهروندان گرامي بوده و ان شاء الله خواهند بود. همه آنها دغدغه داشتن شهري زيبا با معماري مناسب مذهبي ومعماري سنتي دارند وبراي آنهم تلاش کرده وميکنند براي حل مشکلات شهر مي بايست ساز وکار مناسب با روحيات واحتياجات شهروندان در ابعاد مختلف عمراني فرهنگي اجتماعي و زيست شهري تعريف وبه وسيله ي افراد متخصص وفني وعلمي وفرهنگي اجرايي نمود تا مردم به چشم خويش آثار رحمت خدمات عمراني و فرهنگي را مشاهده کرده و قضاوت نمايند شهرداري شهر ايلام به صورت سنتي اداره مي شود نيروهاي تحصيلکرده وفني تقريبا در آن يا در جايگاه واقعي خويش نيستند ويا درحاشيه هستند وبراي به کار گيري نيروهاي جوان متخصص ومشتاق خدمت هم اقدامي نشده است وبه اذعان نيروهايي که در شهرداري مسئوليت دارند و همچنين در شورا بدنه کاري شهرداري مريض وضعيف هست که بايد در چينش نيروها وجابه جايي آنان وهمچنين به کار گيري نيروهاي جوان ومتخصص وتازه نفس وآماده ي خدمت استفاده شود به نظر بنده تا اين مهم محقق نشود تاثيري در خدمات وجلب رضايت همگان به حد مطلوب نخواهدرسيد در قسمت پاياني سوال که پرسيده شده اين سه نفر به توافق نسبي براي حل مشکلات شهري نرسيده اند ومنافع خود را بر مصالح مردم ترجيح دادند بايد عرض کنم اگر منظور سه نفر مهندس عمران از مجموع هفت نفر شورا هستند بنده بايد عرض کنم تا همين ساعتي که بنده پاسخ پرسشهاي نشريه شما را ميدهم اين آقايان منافع خود را بر مصالح مردم ترجيح نداده اند بنده در شورا شاهد هستم که اين عزيزان با چه زحمت وذلسوزي ساعتها در شورا وکميسيون عمران وکميسيونهاي ماده صد و.... براي حل معضلات شهر وشهروندان گرامي اهتمام مي ورزند؟ آقاي چاغروندي شهردار منتخب دور دوم سه بار استعفا کرد اما هر بار برخي اعضاي شورا با اصرار اورا باز گرداندند واين موضوع با ايجاد عدم ثبات مديريت شهري چند نظريه را با توجه به عملکرد زير بنايي ضعيف شهرداري به وجود آورد. عده اي نسبت فاميلي شهردار با دو تن از شورائيان را عامل اين ابقاء و اصرار مي دانند، گروهي ديگر در ديني که آقاي چاغروندي بر گردن خانم شاهمراديان که در دور دوم با قبول پست شهرداري و ا يجاد اين فرصت براي خانم شاهمراديان که توانست به عضو اصلي تبديل شود باعث ابقا مي داند. اما مهمترين موضوع در انتخاب هيئت رئيسه و عدم هماهنگي و توافق در انتخابات مزبور است که گفته مي شود باعث گرديده که هيچ کس به شورائيان براي پذيرش پست شهرداري ايلام اعتماد نکند در اين رابطه چه نظري داريد؟ استعفاي بار اول آقاي چاغروندي به اين دلايل بود که ايشان فهميده بودند تعدادي از اعضاي شورا ويا حداقل يکي از اعضاي شورا با ايشان هماهنگ نيستند، لذا براي اينکه فرصتي به شورا داده شود تا آزادانه تصميم بگيرد. ولي بايد پذيرفت مسائل سياسي - فاميلي و رفاقتي بي تاثير از انتخاب ايشان نبود. استعفاي دوم ايشان هم در حالي اتفاق افتاد که تعدادي از اعضاي شورا به روند انتخاب شهردار به وزارت کشور مکتوبي فرستاده بودند که با وساطت مسئولين استان و اعمال نفوذ آنان حکم شهردار بعد از گذشت حدود سه ماه ابلاغ شد. اين بار شهردار به خاط اينکه باز مي دانست که راي سه نفر را ندارد و خواسته هاي چهار نفر ديگر را هم حداقل در نوع خدمت رساني به شهروندان برآورده نمي نمايد، به سبب اينکه به مردم و شورا و مسئولين بفهماند که اين بار و بعد از صدور حکم شهرداري از جانب وزير محترم کشور مي تواند و مي خواهد با اقتدار استعفا دهد، تن به چنين کاري داد و استعفاي خوذ را تقديم به شورا اسلامي شهر نمود، که شرح آن طولاني است. تعدادي از اعضا پيشنهاد کردند که حالا گذشته ها گذشته است بمان و کار کن، ايشان اظهار داشتند با اين شوراي... نمي شود کارکرد و اصرار بر رفتن داشتند، چند جلسه گذاشته شد، عده اي پيشنهاد کردند که شهردار مي تواند با چند شرط بماند و به خدمت خود به شهروندان ادامه دهد که اين شروط به نظر ايشان غير معقول نمود، لذا روند کار شهردار بين استعفا و ابقاء با تقديم دو بار استعفاي مجدد و اصلاح بعضي از جملات آن و ايراد فرمانداري به نحوه ي انشاء متن استعفاي دوم و ارجاع آن به شورا جهت تصميم گيري نهايي بالاخره شهردار همچنان شهردار ماند. و اما اينکه انتخاب رياست شورا و روند نا مناسب اداره ي شورا باعث شد که هيچ کس به شورائيان براي پذيرش پست شهرداري ايلام اعتماد نکند. بايد عرض کنم همانطوريکه در ابتداي پاسخ به اين سئوال مطرح شد جريان سبيّت- سياست- رفاقت باعث شد که انتخاب شهردار با عقلانيت صورت نپذيرد، بيشتر بر اساس عواطف و احساس صورت گرفت و گرنه قبل از انتخاب هيئت رئيسه و شهردار در بحث ها و نشست هاي قبل از شورا بارها عنوان شد که شهردار از طريق فراخوان حداقل در جرايد محلي و در سطح استان از بين متقاضيان بهترين فرد انتخاب شود. که اين امر محقق نشد. شنيده شد که در هنگام سومين و آخرين جلسه بررسي شورا ي شهر در خصوص استعفاي شهردار يکي از اعضاي شورا با عنوان کردن مريضي مادر از شرکت در جلسه خودداري کرد و گفته مي شود به استاديوم ورزشي جهت پرداختن به بازي فوتبال رفته در صورت صحت اين قضيه که البته تکذيب هم نگرديده با توجه به وجود شاهدان عيني، هيئت رئيسه شورا چه تدبيري براي جلوگيري از اين رفتارها انديشيده و در صورت صحت و تکرار چه برخوردي با اين گونه موارد صورت مي گيرد؟ بنده جزو شاهدان نبودم اما فاصله ي حق و باطل يعني ديدن و شنيدن يعني چشم تا گوش فقط چهار انگشت است. چون خودم نديده ام لذا اظهار نظر هم نمي توانم داشته باشم، به هر حال طبيعي است در جلسات اتفاق مي افتد بعضي افراد به بهانه هاي مختلف حق يا نا حق جلسات رسمي را ترک مي کنند و هر کس از آنها برداشتي مي نمايند، مهم اين است که آن کس که در خصوص ترک جلسه اش چيزي را عنوان مي نمايد از آن قبول کنيم، اگر راست گفته باشد پاداش دارد و اگر خداي ناخواسته غير از آن باشد، حسابش با خداي خويش است و اما اينکه هيئت رئيسه چه تدبيري براي جلوگيري از اين حرکات انديشيده است آن را هم بي اطلاع هستم، ممکن است بتواند تذکر دهد. صحبت هايي در مورد عدم هماهنگي شورائيان در خصوص مسايل شهري و ساخت و سازها وجود دارد که از عنوان کردن آن خودداري مي کنيم و از حضرتعالي مي خواهيم در اين خصوص توضيح فرماييد. بازار شايعه در همه جا رونق دارد از طبيعت آدمي است مگر کساني که عواقب بد شايعه را بدانند و دست به آن نزنند. در شايعه هميشه تخريب هست و کدورت ساخت و سازهاي شهرداري که تا کنون انجام شده، عبارت بوده است از ديوار کشي و دال گذاري سيل بندها- جدول گذاري- چمن کاري- حفر چاه عميق- ادامه کار کمربنديهاي شرقي و شمالي- روکش آسفالت خيابان ها - ايجاد جايگاهي براي دام ها و خروج آنها از شهر، لکه گيري کوچه ها - ايجاد يک ميدان و بلوار فرودگاه سابق- نصب تابلوهاي راهنماي شهري، خريد ساختمان پزشکان که هم اکنون شهرداري در آن استقرار يافته در چهار راه جمهوري و نصب تعدادي چراغهاي روشنايي وتزئيني اتفاق خاص زو عمده اي رخ نداده تا شوراييان هماهنگ نباشند. شوراي اسلامي شهر ايلام يک مطلب عنوان کرده متفق القول که اگر شهرداري بودجه دارد مي تواند همه شهر ايلام را خريداري کند به خيابان فراخ و ميدان دلنشين و پارک و بلوار زيبا و ميادين ورزشي محله اي و استاني تبديل و در يک کلام هرکاري باعث رفاه و در يک کلمه نشاط مردم شود موافقت دارد و تشکر مي کند بنابراين اگر پيشنهادي از جانب شهرداري واصل شود بنده قول مي دهم همه اعضاي شورا موافقت کنند و هيچ کس مخالفت نکند ضمن اينکه يکصد و دو مورد شامل شهر با ارائه راهکار تقديم شهرداري و معاونت فني شهرداري شده است در مورد ابقاء شهردار حاشيه زياد بود اما موضوع كه خارج از شورا و شهرداري در افكار عمومي شكل گرفت دخالت فرماندار بود حال مي خواهيم توضيح بفرماييد كه اين موضوع به صورت ارشادي يا دستوري صورت گرفت، اگر ممكن است اين قضيه را براي افكار عمومي روشن كنيد با توجه به اين كه فرماندار شورائيان را دعوت و با آنها صحبت كرده بودند البته غير از آقاي طاووس نژاد؟ جواب اين سئوال بنحوي در پاسخ به سئوال سوم نشريه داده شد. و اما اينكه فرماندار دخالت دستوري داشته اين موضوع صحت ندارد شايد از باب ارشاد كه آنهم بعيد است و اما اينكه فرماندار شورائيان را دعوت و با آنها صحبت كرده غير از آقاي طاوس نژاد اين هم درست نيست آقاي مهندس طاوس نژاد هم تشريف داشتند و جناب فرماندار هم فرمودند كه آقاي چاغروندي قسم ياد كرده مايل به خدمت در پست شهرداري شهر ايلام نيست. اما چرا ماند بايد از خود شهردار بپرسيد. با توجه به اينكه تفكرات سياسي شورائيان كه سه نفر از آنها بعنوان چپ يك نفر راست و يك نفر اصولگرا و دو نفر هم بي طرف به ظاهر در افكار عمومي شكل گرفته اند اما در عمل راي و ديدگاه و در كل عملكرد شورا نه براساس تفكر بلكه براساس تفكرات فاميلي انجام مي گيرد اگر ممكن است اين موضوع را توضيح دهيد؟ بنده به سهم خودم به تفكرات اعضاء محترم شوراي اسلامي شهر ايلام حالا راست يا چپ يا بي طرف و يا اصولگرا احترام مي گذارم نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كه حاكميت آن براساس دستورات الهي و سيره و روش پيامبر عظيم الشان اسلام و حضرات معصومين عليهم السلام بوجود آمده فلسفه ي وجودي آن براساس احترام به افكار و عواطف و نظرات مردمان براساس اجراي عدالت و عدم تجاوز و تعرض به حقوق ديگران است مادامي كه افكار شهروندان مملكت اسلامي در راستاي اعتلاي كلمه توحيد و نفي كلمه كفر باشد با هر زبان و عقيده و با هر حزب و گروهي كه باشد براي مملكت اسلامي مايه خير و بركت و وحدت و انسجام مي باشد. اعضاء شوراي اسلامي شهر جملگي مشتاق خدمت و آباداني شهر و ديار خويش و باز كردن گره اي از مشكلات مردم هستند سواي اختلاف سليقه، در خصوص عملكرد شورا كه عنوان شده براساس تفكرات فاميلي انجام مي گيرد! بر همه جاي جهان نه فقط ايران تفكرات فاميلي با شدت و ضعف حاكم است، اما در شوراي شهر ايلام با نوع ضعيف آن كه البته خيلي هم ضعيف تر از ضعيف شده سرو كار داريم. در حد مطرح كردن در جامعه و باعث نگراني شهروندان نيست انشاءاله. آيا درآمدهاي پيش بيني شده شهرداري محقق شده يا خير؟ در پاسخ به اين سئوال بايد عرض كنم خير. دلائل آن عبارتست از الف) سختگيري مسئولين شهرداري در تعامل با ارباب رجوع ب) عدم انعطاف پذيري آنها در مقابل ارباب رجوع البته نه همه ج) وجود قوانين دست و پاگير كه براساس كلان شهرهاي برخوردار تهيه و تنظيم و ابلاغ براي اجرا شده د) عدم سيستم روان و كارآمد كه تسريع در امورات ارباب رجوع ايجاد نمايد. ه) عدم توانايي و بنيه مالي شهروندان ز) هجوم روستائيان و شهرهاي ديگر به شهر ايلام و ايجاد مشكل حاشيه نشيني ح) عدم هماهنگي قوانين و مسئولين و ارگانهاي مرتبط با كار ساخت و ساز و صدور پروانه و موارد ديگر باعث شده و مي شود تا مردم به دور از چشم قانونگذار و قانون با روش هاي مختلف ساخت و ساز نموده و از پرداخت وجوهات و عوارض متعلقه شانه خالي نمايند. البته تعدادي از شهروندان هم كه مشتاق اجراي قانون و عمل به آن هستند با مراجعه به شهرداري به نحو احسن و اكمل جيبشان خالي مي شود. خاصه آنهايي كه كسي نداشته باشند. موضوعي در رابطه با پارك بانوان در شوراهاي قبلي عنوان شده اما هيچگاه محقق نشده فكر مي كنيد اين موضوع در چه محدوده ي زماني قابل اجراست اگر ممكن است تاريخ واقعي آنرا ذكر بفرمائيد؟ و اينكه به نظر شما نگاه جنسيتي به مسايل تفريحي چه معايب و منافعي به دنبال خواهد داشت؟ در رابطه با ايجاد پارك بانوان در شوراي قبلي بنده بي خبرم ولي در شوراي سوم در كميسيون ورزش و بانوان و كميسيون فرهنگي مطرح شد و پيشنهاد ايجاد آن مصوب گرديد. اما كي و چه وقتي و چه زماني قابل اجراست بستگي به توان مالي شهرداري دارد اگر درآمد باشد زودتر محقق خواهد شد. و اما اينكه مسائل تفريحي چه معايب و محاسن و منافعي دارد بايد عرض كنم ايجاد پارك و تفرجگاه مخصوص بانوان در استانهاي ديگر هم مطرح شده و در بعضي از استانها اين امر محقق شده است. هم آقايان و هم بانوان حالا چه جوان باشند يا ميانسال و يا پير در هر صورت نياز به تفريح و گذر عمر در مكانهايي بانشاط و خالي از هياهو و سرو صدا دارند و اما اينكه وجود پاركي مخصوص بانوان و يا وجود تفرجگاهي مخصوص آقايان چه معايب و منافعي دارد. ايجاد پارك و تفريحگاه چه در سطح شهر و چه در سطح استان و چه در سطح حتي محل و محله يك ضرورت زندگي اجتماعي است كه بايد مسئولين در هر برهه از زمان و مكان به آن توجه خاص داشته باشند. زندگي ماشيني امروز باندازه كافي اعصاب و روان آدميان را تخريب نموده و مي نمايد اگر اين فضاها هم ايجاد نشود تاثيرات بد آن دامنگير جوامع خواهد شد. و اما اينكه مثلاً ايجاد پارك بانوان يا آقايان به طور جداگانه چه خاصيتي دارد بايد به روحيات و خلقيات آدمها توجه كرد. بعضي از خانمها و آقايان خوش مشرب و اجتماعي هستند در قيل و قال نشو و نما مي كنند و با قيل و قال هم زندگي را مي گذرانند و براي آنها امري طبيعي و عادي است. ولي بعضي از افراد درون گرا و حساس هستند لذا به زندگي پرسرو صداي اجتماعي و شلوغ و درهم رغبت ندارند آنها هم جاهاي ساكت و يك دست را ترجيح مي دهند به جاهاي شلوغ و درهم يكي از عيوب پاركهاي عمومي يا مختلط اين است كه افراد به علت شرم و حياي از جنس مقابل خود را محدود و محاصره مي بيند لذا آنطوريكه باطنش مي طلبد از تفريح و وقتي كه براي آن گذاشته استفاده نمي كند. لذا پيشنهاد ايجاد پارك هايي با رعايت استفاده صرفًا بانوان و يا صرفاً آقايان خالي از منفعت نخواهد بود هر چند در كنار آنها پارک هاي مختلط براي خانواده ها و ايجاد تعامل همگاني و اجتماعي هم لازم و ضروري است، هرچند پارك ملت و پارك كودك و پارك كوثر و پارك تپه شاهد به بركت پارك چغاسبز فدا مي شوند. اين مطلب آخري را ننويسيد چون شوراي شهر مصوباتي در خصوص احياي اين پاركها به شهرداري داده است. در پايان لازم مي دانم كه از طريق همين نشريه از كليه كسانيكه در شهرداري چه در دايره مديريت و خدمات شهري و يا اداره اماني - پيماني و يا فضاي سبز و دايره حقو قي و املاك كه بنده بعضي از كارهاي آنها را مشاهده نموده و حتي تقاضاي تشويق براي آنان هم نموده ام بار ديگر شخصاً قدرداني و تشكر مي كنم هر چند حق اين مردم نجيب براي خدمت رساني به آنان به مراتب بيشتر از آني است كه ما تصور مي كنيم.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 6روز