آگهی جذب عضو هیات علمی دانشگاه ایلام(تمام وقت-طرح خدمت –بورس)

 

 

(تمام وقت-طرح خدمت –بورس)

دانشگاه ايلام بمنظور تكميل كادر هيات علمي مورد نياز در رشته هاي زير از بين افراد واجد شرايط بصورت تمام وقت (پيماني – طرح خدمت سربازي)واعطاي بورس تحصيلي،دعوت به همكاري مي نمايد. علاقمندان مي تواننددرخواست كتبي خود را همراه با سوابق آموزشي علمي وپ‍ژوهشي (تصوير مدارك تحصيلي،تصوير ريز نمرات مقاطع تحصيلي ،رزومه شخصي،...)به انضمام يك قطعه عكس و تصوير شناسنامه تا تاريخ 13/10/1386 با پست پيشتاز به آدرس "ايلام- بلوار پژوهش –دانشگاه ايلام-سازمان مركزي-حوزه معاونت آموزشي وتحصيلات تكميلي-صندوق پستي 516-69315" ارسال نمايند.

رديف

نام رشته

مقطع مورد نياز

1

صنايع دستي

دكتري –كارشناسي ارشد-دانشجوي دكتري

2

مهندسي كامپيوتر

دكتري – دانشجوي دكتري

3

مهندسي فن آوري اطلاعات

دكتري –كارشناسي ارشد-دانشجوي دكتري

4

مهندسي عمران

دكتري – دانشجوي دكتري

5

مهندسي برق

دكتري – دانشجوي دكتري

6

مهندسي مكانيك

دكتري – دانشجوي دكتري

7

مهندسي شيمي (صنايع شيمي-صنايع گاز-صنايع پالايش)

دكتري – دانشجوي دكتري

8

الهيات-علوم قرآن وحديث

دكتري

9

الهيات – فلسفه وكلام اسلامي

دكتري – دانشجوي دكتري

10

الهيات – فقه ومباني حقوق اسلامي

دكتري – دانشجوي دكتري

11

معارف اسلامي – مدرسي مباني نظري اسلام

دكتري – دانشجوي دكتري

12

معارف اسلامي – مدرسي اخلاق اسلامي

دكتري – دانشجوي دكتري

13

معارف اسلامي – مدرسي انقلاب اسلامي

دكتري – دانشجوي دكتري

14

زبان وادبيات عرب

دكتري

15

حسابداري

دكتري – دانشجوي دكتري

16

علوم اقتصادي

دكتري

17

علوم اجتماعي

دكتري

18

منابع طبيعي-شيلات

دكتري – دانشجوي دكتري

19

منابع طبيعي-مرتع وآبخيزداري

دكتري – دانشجوي دكتري

20

منابع طبيعي-جنگلداري

دكتري – دانشجوي دكتري

21

مكانيك ماشين هاي كشاورزي

دكتري – دانشجوي دكتري

22

مهندسي كشاورزي-آب

دكتري – دانشجوي دكتري

23

مهندسي كشاورزي-اصلاح نباتات

دكتري – دانشجوي دكتري

24

مهندسي كشاورزي-صنايع غذايي

دكتري – دانشجوي دكتري

25

مهندسي كشاورزي-علوم باغباني

دكتري – دانشجوي دكتري

26

مهندسي كشاورزي-علوم دامي(ژنيتيك واصلاح دام)

دكتري – دانشجوي دكتري

27

مهندسي كشاورزي-بيماري شناسي گياهي

دكتري – دانشجوي دكتري

28

مهندسي كشاورزي-حشره شناسي

دكتري – دانشجوي دكتري

معاونت آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشگاه ايلام

 

 

 

 

 

 

 

آگهي جذب عضو هيات علمي دانشگاه ايلام

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 6روز