پنج‌شنبه 28 شهریور 1398

تاکید استاندار ایلام جهت احداث مسکن اقشار کم در امد

جلسه كارگروه شهر سازي ومعماري استان روز چهار شنبه مورخ 5/10/86 به رياست استاندار ايلام تشكيل گرديد

در اين جلسه استاندار ايلام گفت : براي اراضي قابل واگذاري جهت احداث مسكن اقشار كم در امد وفاقد مسكن طرحهاي مناسب تهيه ودر كارگروه مطرح ومصوب گردد تا ضمن جلوگيري از ساخت وسازهاي غير قانوني به شكل گيري منظم وزيباسازي شهر كمك شود واظهار داشت در هنگام تصويب واجراي طرحها بايد مسائل زيست محيطي رعايت ومصالح عمومي مردم مد نظر قرار گيرد .در ادامه تعداد 23پرونده از مغا يرتهاي اساسي طرحهاي هادي شهرواحداث بنگاههاي زود بازده در حريم شهرها مطرح كه با تعداد 9 پرونده انها موافقت گرديد .

نظرات ارسال نظر