شنبه 30 شهریور 1398

تشکیل دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان ایلام

دومين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان ايلام با موضوع ازدواج روز شنبه تاريخ 1/10/86 به رياست معاون سياسي امنيتي در محل استانداري تشكيل گرديد .

در اين جلسه 22 مصوبه پيشنهادي ستاد امور جوانان استان باعنوان اموزشهاي پيش از ازدواجِ ،پژوهشهاي ازدواج، برگزاري نمايشگاه دائمي ازدواج ،تعميم جشن هاي ازدواج، اموزشهاي ازدواجي به والدين دانشجويان ودانش اموزان و....مورد بررسي وتصويب قرارگرفت.

نظرات ارسال نظر