تشکیل دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان ایلام

دومين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان ايلام با موضوع ازدواج روز شنبه تاريخ 1/10/86 به رياست معاون سياسي امنيتي در محل استانداري تشكيل گرديد .

در اين جلسه 22 مصوبه پيشنهادي ستاد امور جوانان استان باعنوان اموزشهاي پيش از ازدواجِ ،پژوهشهاي ازدواج، برگزاري نمايشگاه دائمي ازدواج ،تعميم جشن هاي ازدواج، اموزشهاي ازدواجي به والدين دانشجويان ودانش اموزان و....مورد بررسي وتصويب قرارگرفت.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال