دوشنبه 5 خرداد 1399

پذیرش مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ایلام در کشور دانمارک

مقاله دکتر افشار علي حسيني در کنفرانس مهندسين شيمي اروپا که از 16 تا 21 سپتامبر 2007 در کشور دانمارک برگزار مي شود، پذيرفته شد.
     به گزارش آنا، معاون پژوهشي واحد ايلام گفت: دانشگاه آزاد اسلامي به بهترين صورت ممکن، پشتيبان محققان، مولفان و پژوهشگران است.
     صديق اضافه کرد: برابر بخشنامه هاي سازمان مرکزي، تمام هزينه هاي اياب و ذهاب و امکانات توسط دانشگاه پرداخت مي شود و در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامي بدون بوروکراسي اداري به پژوهشگران خدمات مي دهند.

نظرات ارسال نظر