نماینده ایلام خواستار پیگیری سرنوشت سئوال خود از وزیر ارتباطات شد.

داریوش قنبری نماینده ایلام نسبت به تاخیر در رسیدگی به سئوال خود از وزیر ارتباطات در کمیسیون مربوطه انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، داریوش قنبری نماینده ایلام در جلسه علنی امروز و در تذکر آئین نامه ای اظهار داشت: بر اساس آئین نامه داخلی مجلس هر گاه نماینده ای سئوالی را از وزیری مطرح کند رئیس مجلس باید بلافاصله آن را به کمیسیون تخصصی ارجاع دهد وکمیسیون نیز ظرف یک هفته باید جلسه ای با حضور سئوال کننده و وزیر مربوطه جهت بررسی سئوال تشکیل دهد.

وی افزود: بنده در اسفند 85 سئوالی درمورد عملکرد وزیر ارتباطات طرح کردم ولی هنوز از تشکیل جلسه ای برای بررسی سئوال بنده خبری نشده است.

قنبری از رئیس مجلس درخواست کرد پیگیر سونوشت این سئوال از وزیر ارتباطات شود.

حداد عادل نیز در پاسخ به نماینده ایلام گفت از کمیسیون مربوطه درخواست می کنم پاسخ در مورد این تاخیر را به بنده بدهند تا من آن را به شما ارایه کنم.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال