شنبه 21 تیر 1399

بازداشت افراد آستین کوتاه

در چند روز اخیر در سطح مشاهده میشود نیروی انتظامی آقایانی را که لباس آستین کوتاه بر تن دارند را به عنوان طرح برقراری امنیت اجتماعی بازداشت می نمایند.

از بازدیدکنددگان سایت.

نظرات ارسال نظر