بازداشت افراد آستین کوتاه

در چند روز اخیر در سطح مشاهده میشود نیروی انتظامی آقایانی را که لباس آستین کوتاه بر تن دارند را به عنوان طرح برقراری امنیت اجتماعی بازداشت می نمایند.

از بازدیدکنددگان سایت.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال