نامه وارده :دل چه کسی به حال مردم میسوزه؟

مامن يك معلم ابتدايي هستم.12 سال در روستاهاي منطقه شيروان خدمت كردم.تا اين كه پارسال به ايوان منتقل شدم.خوشبختانه در روستاهاي شيروان هيچ گونه كمبودي در مورد نفت وجود نداشت.چيزي به اسم كوپن نفت هم وجود نداشت.اما چون كوپن نفت نداشتم در ايوان به من گفتند:يا كوپن بايد داشته باشي يا بايد از فرمانداري حواله بگيري.من هم جهت گرفتن حواله با يك درخواست به فرمانداري ايوان رفتم.درخواست را كه تحويل دادم گفتند خوش آمدي.گفتم:چرا؟ گفتند بايد با شركت نفت ايلام هماهنگ كنيم.دوسه روز ديگر بيا.من هم رفتم دوسه روز ديگر برگشتم.در جواب گفتند:برو چند روز ديگر بيا .روز ملاقات جناب فرماندار محترم ايوان روزهاي دوشنبه است. من هم دوشنبه رفتم تا شايد با خودش مشكلم را مطرح كنم.منشي اش بدون اين كه ملاقاتي با فرماندار داشته باشم اسمم را داخل ملاقات شوندگان نوشت. من بهش گفتم: من ملاقاتش نكردم چرا اسم منو تو ليست نوشتي؟اون هم بهش برخورد وبرگه را پاره كرد.اين از تكريم ارباب رجوع.خلاصه يك روز صبح زود دم فرمانداري ايوان رفتم تا آقاي فرماندار را حضوري ببينم.با ماشين كه رفت داخل سرباز دم در جلوم گرفت.من هم با صداي بلند صداش زدم گفتم يك كار كوچولو باهات دارم .فرمودند:بذار بياد.رفتم جلو سلام كردم و مشكلي كه بارها بهش گفته بودم دوباره بهش گفتم.گفت:باشه در جلسه مطرح ميكنم.خلاصه حدود يك ماهي طول كشيد ولي خبري از حواله نشد.يك روز جناب فرماندار حضور نداشت.رفتم پيش معاونش ايشان نامه اي نوشت براي شركت نفت ايلام.من كه خيلي از اين امروز برو فردابيا به شدت عصباني بودم نامه را تو خانه پرت كردم وزدم بيرون.به هر آشنايي كه رسيدم با خواهش وتمنا ازش كوپن خواستم.بالاخره بعد از يك هفته در خانه مردم گشتن موفق شدم كوپن 1400 ليتر نفت گير بيارم.اما فرمانداري ايوان براي يك معلم آن هم مهمان چكار كرد؟هيچ.آسال نهضت خدمت رساني -تكريم ارباب رجوع-منزلت اجتماعي معلم-.......كو؟

h.kamari@yahoo.com

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 20ماه و -13روز