پیازها روی دست کشاورزان دهلرانی ماند

در حالیکه برداشت پیاز در شهرستان دهلران آغاز شده ولی پیاز کشاورزان این شهرستان بدون خریدار روی دست آنها مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال زراعی جاری 295 هکتار از اراضی این شهرستان به کشت پیاز اختصاص داده شده است و پیش بینی می شود از این سطح، 10 هزار و 325 تن محصول پیاز برداشت شود. این محصول علاوه بر تامین نیاز استان به استانهای همجوار جهت مصرف صادر می شوداما هم اکنون پیاز کشاورزان شهرستان دهلران روی دست آنها مانده و کسی خریدار آن نیست.

هم اکنون بسیاری از پیازهای کشاورزان به دلیل نبود سردخانه در شهرستان خراب شده و کشاورزان را با خسارت زیادی مواجه کرده استاندک پیازی که از کشاورزان نیز خریداری شده کیلویی 90 تومان بوده که باعث ضرر فراوان به کشاورزان شده است.

در حال حاضر بسیاری از کشاورزان با بار پیاز در ماشین در جاده های شهرستان ایستاده اند و مشغول فروختن محصول خود به صورت کیسه ای هستند.

کارشناسان دلیل عدم خرید پیاز کشاورزان را نوسانانت قیمت پیاز عنوان می کنند.

در حال حاضر در بازار شهرستان دهلران هر کیلو پیاز با قیمت 350 تومان فروخته می شود.

با شروع فصل برداشت محصولات کشاورزی در جنوب استان ایلام و بروز مشکلات مختلف برای کشاورزان از جمله کاهش شدید قیمت محصول، افزایش نرخ حمل و نقل از یک سو و از سوی دیگر کمبود کامیون و اشباع شدن بازار از محصول، کشاورزان دهلرانی را دلسرد کرده است.

هم اکنون در بهترین حالت ممکن محصول پیاز از سوی سازمان تعاون روستایی با قیمت هر کیلو 90 تومان خریداری می شود این درحالیست که همین محصول در بازار ایلام در حال حاضر بالای 300 تومان فروخته می شود.

شهرستان دهلران قطب نخست کشاورزی استان ایلام است که در صورت بروز این مشکلات باید شاهد خداحافظی کشاورزان از این کار ارزشمند بود.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال