حجم آب سدمخزنی ایلام هم به ۴۳ میلیون مترمکعب رسید

مدیرعامل محترم آب منطقه ای ایلام گفت: هم اکنون حجم آب سدمخزنی ایلام هم به 43 میلیون مترمکعب رسیده است.
به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمدباقر حیدری صبح پنجشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران دررابطه با میزان بارندگی سالجاری اظهارداشت: علی رغم اینکه درپاییز امسال بارندگی ناچیز بوده ولی خوشبختانه ازنیمه دوم دیماه بارندگی دراستان ایلام درحد مطلوب بوده و تاکنون حدود 259 میلیمتربارندگی در ایلام رخ دادده است.
وی بیان داشت: با عنایت به پیش بینی سازمان هواشناسی افق مطلوبتری درباقیمانده سال وفصل بهارپیش روخواهیم داشت، بطوریکه ازاول سال آبی تاکنون بیش ازاول سال آبی تاکنون بیش از 10.5 میلیون مترمکعب افزایش حجم دریاچه سد را شاهد بوده ایم
حیدری ادامه داد: هرچن دمیزان خروجی آب سد نسبت به سال گذشته سه میلیون مترمکعب افزایش نشان می دهد.
وی خاطرنشان کرد: حجم آب سدمخزنی ایلام هم اکنون بالغ بر 43.16 میلیون مترمکعب است که درمدت زمان مشابه سال گذشته21.53 میلیون متر مکعب آب ذخیره شده سد بوده است.
حیدری یادآور شد: با عنایت به وضعیت آب سد مطمئناً آب شرب شهرایلام وبخشی ازاراضی شبکه امیرآباد و کنجانچم قابل تامین است ولی کما کان ازمردم شریف شهرهای ایلام ومهران تقاضامندیم که درمصرف آب شرب وکشاورزی حداکثرصرفه جویی رامدنظرداشته باشند.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -6روز