کارکنان شرکتی شرکت مخابرات ایلام ۶ ماه بدون حقوق

کارکنان شرکتی  مخابرات ایلام  مدت شش ماه است که از طرف پیمانکار مربوطه حقوق دریافت نکرده اند. این در حالی است که از سوی اداره کار و امور اجتماعی استان حرکت مناسبی جهت حل مشکل این افراد صورت نگرفته است.

در ضمن در این مدت هیچ گونه مبلغی حتی به عنوان علی الحساب به این افراد پرداخت نگردیده است در حالی که معلوم نیست این افراد بخصوص آندسته که متاهل میباشند چگونه باید خرج خانواده را تامین نمایند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 17ماه و 8روز