استاندار ایلام: گزارش‌هایی که تنها مشکل پوشی می‌کنند، نشانه ضعف مدیر است

استاندار ايلام گفت: در ارزيابي عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي بايد بدانيم در کجاي برنامه پنجم توسعه ايستاده‌ايم، چرا که بدون مدل نمي‌توان از عملکردها ارزيابي صحيحي داشته باشيم.
به گزارش خبرنگار ايسنا، مجتبي اعلايي، درباره نحوه ارائه گزارش مديران دستگاههاي اجرايي و رتبه‌بندي‌ها آنها، اظهار کرد: بايد مدل عملکردها را تعريف کنيم و جدول را ترسيم كرده و با شاخص برنامه پنجم توسعه کشور آنها را پر کنيم تا مشخص شود براساس اين برنامه در هر مقطع در کجا ايستاده‌ايم.
استاندار ايلام تاکيد کرد: گزارش‌هايي که تنها مشکل پوشي مي‌کنند در حقيقت نشانه ضعف مدير است، لذا بايد مجموعه‌هايي از شاخص‌ها را مبنا قرار دهيم تا ارزيابي‌ها از آنها بيرون آيد.
وي، برخي گزارش‌هاي مطرح فعلي را چون براساس يک شاخص و مدل ارائه نمي‌شوند، عامل ضعف پوشي برشمرد و اشاره کرد: از نظر شاخص‌هاي اجرايي بويژه سند توسعه کشور مهم نيست که يک مدير به‌جاي يکصد ميليارد تومان،200ميليارد جذب کرده باشد، مهم اين است که او اعتبار اولي را چگونه هزينه کرده است.
استاندار ايلام، با لحني منتقدانه نسبت به برخي عملکردها و گزارش‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي تاکيد کرد: اينکه بياييم و بگوييم مثلا بيمارستان ساختيم و از اين حرف‌ها در حقيقت اين گونه "عوام گول زن" سخن مي‌گوييم.
وي خطاب به مديران اجرايي گفت: ببينيد با عمل به شاخص‌ها در دوران مديريت خود چه تغييري داده‌ايد، چرا که مهم تغيير است.
استاندار ايلام از نخبه‌پروري به عنوان يک شاخص مهم ياد کرد و گفت: در بيان عملکردها نسبت به نخبه‌ها بايد شاخص ما سال گذشته باشد تا مشخص شود امسال در کجاي اين مدل قرار گرفته‌ايم، بنابراين بايد براساس شاخص‌ها و سند ملي توسعه کشور حرکت کنيم تا بدانيم قرار است چه اتفاقي بيفتد.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -11روز