محور ایلام ـ صالح آباد امروز مسدود است

ممنوعيت تردد بدليل عمليات كارگاه جاده‌اي:

1- محور ايلام ـ صالح آباد، واقع در استان ايلام ، روز يكشنبه 19 مرداد ماه، از ساعت 12 الي 15 ، به دليل اجراي عملیات انفجار و تخليه مصالح حاصل از انفجار در حدفاصل كيلومتر 1 تا 2، مسدود و جاده قديم ايلام – صالح آباد به عنوان مسير جايگزين معرفي مي گردد.

2- محور ايلام ـ صالح آباد، واقع در استان ايلام ، روز چهارشنبه 22  مرداد ماه، از ساعت 12 الي 15، به دليل اجراي عملیات انفجار و تخليه مصالح حاصل از انفجار در حدفاصل كيلومتر 1 تا 2، مسدود و جاده قديم ايلام – صالح آباد به عنوان مسير جايگزين معرفي مي گردد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و -16روز