شب شعر بزرگداشت ˈفردوسی و خیامˈ در ایلام برگزار می شود

شب شعر بزرگداشت ˈفردوسی و خیامˈ شاعران نامدار و برجسته ایرانی در ایلام برگزار می شود.

به گزارش ایرنا، در این محفل ادبی ˈبیژن ارژنˈ از شعرای برجسته کشور حضور خواهد داشت.

در این شب شعر چند شاعر برجسته استان ایلام تازه ترین سروده های خود را برای حاضران می خوانند.

این شب شعر به همت انجمن ادبی ˈنگاه نوˈ 30 اردیبهشت جاری در سرسرای همایش های اداره کل بهزیستی استان ایلام برگزار خواهد شد.

این انجمن ادبی در اطلاعیه ای از مردم ایلام برای شرکت در این محفل ادبی و معنوی دعوت کرده است.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال