سه‌شنبه 19 آذر 1398

جمعیت استان ایلام به تفکیک شهری- روستایی از سال ۴۵ تا ۸۵

سال سرشماري

جمعيت شهري

جمعيت روستايي

كل جمعيت

1345

20190

128117

148307

1355

48595

197429

246024

1365

156658

225432

382090

1370

211118

229575

440693

1375

259687

217634

487886

1385

۳۳۱۲۳۱

214556

۵۴۵۷۸۷

نظرات ارسال نظر