مناظره زیبا کلام و ترقی در دانشگاه ایلام

صادق زیباکلام و حمیدرضا ترقی با موضوع «بررسی عملکرد دولت‌ها» نهم اسفند در دانشگاه ایلام به مناظره می پردازند.
به گزارش هم اندیشی، صادق زیبا کلام از اساتید دانشگاه تهران و تحلیلگر سیاسی و حمیدرضا ترقی، از اعضای ارشد حزب مؤتلفه اسلامی، چهارشنبه نهم اسفند در دانشگاه ایلام به مناظره در مورد عملکرد دولت ها می نشینند. 
لازم به ذکر است که متولی برگزاری این مناظره جامعه ی اسلامی دانشجویان دانشگاه ایلام است. 
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -6روز