انتصاب سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در آستانه تغییر دولت، چهارمین رئیس دانشگاه را نیز تغییر داد و دکتر علی دل پیشه به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام منصوب شد.از روز ۵ تیرماه تاکنون روسای دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر، دانشکده علوم پزشکی نیشابور و دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز تغییر کرده اند. بر اساس حکم وزیر بهداشت، دکتر علی دل پیشه استاد اپیدمیولوژی دانشکده پزشکی ایلام به سمت سرپرست این دانشگاه منصوب شده است.
پیش از این دکتر خیرالله اسداللهی که او نیز اپیدمیولوژیست بود ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایلام را برعهده داشت.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 17ماه و 8روز