دور دوم مجلس نهم / حوزه جنوبی / دکتر احمدی اولین نماینده استان در مجلس نهم

خبرهای غیر رسمی از ورود دکتر احمدی از حوزه جنوبی استان ایلام به مجلس نهم حکایت دارد.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 13ماه و -3روز