تعداد کل آرا حوزه شمالی استان در دور دوم انتخابات مجلس نهم

خبر غیر رسمی

تعداد کل تعرفه در حوزه شمالی : ۱۷۶ هزار

شهرستان مهران : ۱۳۷۵۰ نفر

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 8روز