ردیف

درجه

نام  هتل/مهمانپذیر

تلفن

شهرستان

۱

۱ ستاره

هتل نوید

۳۸۲۲۲۸۱۶

مهران

۲

۱ ستاره

هتل کبیرکوه

۳۳۶۲۴۲۰۰

آبدانان

۳

۱ ستاره

هتل سعید

۳۳۷۲۲۸۱۱

دهلران

۴

۲ ستاره

هتل خلاش

۳۳۳۶۱۰۴۱

ایلام

۵

۲ ستاره

هتل دالاهو

۳۳۳۶۶۳۹۳

ایلام

۶

۲ ستاره

هتل کربلا

۳۳۳۳۶۹۷۵

ایلام

۷

۲ ستاره

هتل ماداکتو۱

۳۵۲۲۲۶۹۹

دره شهر

۸

۲ ستاره

هتل نخل جنوب

۳۳۷۲۶۸۱۱

دهلران

۹

۲ ستاره

هتل فرهنگیان

۳۳۳۳۲۹۷۰

ایلام

۱۰

۲ ستاره

هتل نور

۳۳۸۲۷۳۰۳

مهران

۱۱

۲ ستاره

هتل پدیده

۳۳۷۲۱۰۰۰

دهلران

۱۲

۳ ستاره

هتل زاگرس

۳۲۲۳۴۸۰۳

ایلام

۱۳

درجه ۱

مهمانپذیر خلیج فارس

۳۳۸۲۳۵۱۸

مهران

۱۴

درجه ۲

مهمانپذیر فردوسی

۳۳۳۳۲۵۲۸

ایلام

۱۵

درجه ۳

مهمانپذیر قدس

۳۳۷۲۲۶۲۰

دهلران

۱۶

درجه ۳

 مهمانپذیرجهان

۳۳۳۳۲۵۰۹

ایلام