ضرورت شکل گیری انجمن توسعه ایلام

موسی امیدی
استان ایلام مجموعه ای از ایلات و طوایفی است که در محدوده ای جغرافیایی کوهستانی غرب ایران قرار دارند و در بررسی عوامل توسعه نیافتگی استان ، عامل جغرافیا همواره وزنه سنگینی داشته است ، این عامل علی رغو مزیت های که می تواند داشته باشد خود یکی ازپیش زمینه های بازتولید تعصبات قبیله ای نیز بوده است . قبیله و ایل وعشیره از اجزای ساختاراجتماعی سنتی و متعلق به دنیای ماقبل مدرن می باشد ، همین که در معرفی ایلام ناچاریم بگوییم مجموعه ای از ایلات و عشایر نشان از این دارد ما در دنیایی ماقبل مدرن قرار داریم یا با اغماز می توانیم بگوییم در اوایل دوره گذار قرار داریم . اگر قرار است از این دوره گذرکنیم باید چارچوب جدیدی را تعریف کنیم که بتواند افراد را در قالب جدیدی سازمان دهد و از قالب بندی قبلی بکند. پیش زمینه این سازمان را منافع افراد تعیین می کند زیرا قالب قبلی یعنی قبیله هم بر پایه نیاز های مشترک و الزاماتی در گذر زمان شکل گرفته و سامان یافته ، راه میان بری که در شرایط موجود پیش روی ماست و نباید در انتخاب آن درنگ کنیم و بنظر می رسد راه چاره توسعه استان از کانال آن می گذرد و منافع افراد و نسل آینده را تضمین می کند انتخاب انجمن توسعه استان ایلام با حضور نخبگان استان فارغ از جناح بندی های سیاسی و قومی و قبیله ای است . افراد صاحبنظر و متخصص استان با هر گرایش و هر ایده و از هر منطقه و وابسته به هر ایل و تباری باید در این انجمن شرکت کنند و برای توسعه استان تلاش کنند . از آنی ترین فواید این انجمن ارایه الترناتیوی است برای جایگزینی ، معرفی افراد به جای وابستگی عشیره ای و نیز باز شدن افقی وسیع تر و راه جدیدی با اهداف و آرمان های جدید . تعریف ارمان های جدید خود باعث ایجاد انگیزه و اشتیاق به فعالیت می شود که متاسفانه در حال حاظر به پایین ترین سطح خود رسیده است . از دیگر فواید انجمن توسعه استان ایلام اگر شکل بگیرد ، می توان به تدوین برنامه های امیدوار بود که مبنای کار مسئولین و حتی انتخاب نمایندگان شورای شهر و مجلس شورای اسلامی شود . در غیر این صورت باید ، همچنان در سر گردانی دوره گذار باقی بمانیم و منتظر معجزه و دستی از غیب بمانیم که بیاید و ما را نجات دهد . امیدوارم این پیشنهاد مورد نقد و بررسی جدی روشنفکران و اهل نظر و بویژه مطبوعات و در صورت امکان صدا و سیما قرار گیرد . در صورتی که رسانه های استانی مایل به پیگیری موضوع باشند می توان از افراد صاحب نظر برای تشریح جزییات طرح انجمن توسعه استان دعوت بعمل آورند تا مقدمات کار ایجاد و چارچوب نظری آن با پختگی کاملی ارایه شود .
عمر سایت: 18سال و 13ماه و 5روز