دامهای شیطان رجیم

علیرضا رشیدی

(لطفا برای مطالعه این چندخط۱۰دقیقه وقت بگذارید)
دامهای شیطان رجیم
شیطان‌ازجنس‌جن‌است وازآتش‌خلق‌شده‌است‌وقبل‌اینکه‌از بهشت رانده شود خدا را بسیار عبادت می کرد به همین دلیل عزازیل نام گرفت.حضرت علی(ع)فرموند:شیطان هفتادهزارسال خدا را عبادت کرد و فقط یک نمازدورکعتی اوچهارهزارسال طول کشید. وقتی خدا انسان را ازخاک آفریدودرآن روح دمید به تمام ملائکه دستورداد که برآدم سجده کنندوهمه سجده کردندبه غیرازابلیسشیطان به خدا گفت:من هفتادهزار سال تو را عبادت کرده ام و خودت فرموده ای که هرکسی مراعبادت کندعبادتش را بی نتیجه نمی گذارم وعوضش را به اومی دهم.خداوندفرمودند:هرچه می خواهی در دنیا به تو عطا می کنم.شیطان گفت:
اول اینکه اجازه بدهی تا قیامت زنده بمانم .خداوند فرمودند:تا آن روز تو رامهلت می دهم.
دوم اینکه در مقابل هر یک از فرزندان آدم دو فرزند به من عطا کنی که برای هر یک ازاولادآدم دو فرزند رامسلط کنم تا آنها را به گمراهی بکشانند. خداوند باز هم قبول کرد.
سوم اینکه ازتومی‌خواهم مرادربدن اولاد آدم همچون خون جریان دهی‌که از هرجای بدن بتوانم او را به معصیت بکشانم .
چهارم اینکه می خواهم اولاد آدم ما را نبیند ولی ما آنه را ببینیم.
پنجم اینکهمی خواهم به من قدرتی دهی که به هر شکلی که می خواهم در آیم و هر کجا که می خواهم بروم.
ششم اینکه می خواهم تا دم مرگ پیش اولادآدم باشم(یعنی حتی وقتی حضرت ملک الموت برای قبض روح به سراغ انسان می آیدشیطان هم حاضر می شودوانسان را وسوسه می کند)امام محمدباقر(ع)فرمود:هنگامی که انسان درحال جان کندن است خیلی تشنه می شودو در آن هنگام شیطان با یک لیوان‌آب می‌آید و می‌گویداگربر من‌سجده کنی وکافرشوی‌این آب رابه تو می دهم وقتی ناامید می شودشیطانآب را می ریزدو می گویدمن ازتوبیزارم و می رود.
هفتم اینکه ازتومی خواهم که مرابرسینه اولادآدم مسلط گردانی تا اورا وسوسه کنم. خداوند در پایان می فرمایندتمام خواسته هایت رابرآورده می کنم ولی هر کس پیرو توباشد اوراباتودرجهنم می فرستم.بعدشیطان می گوید:ای خدابه عزت و جلالت قسم که همه انسانهارا گمراه می کنم مگر عده ی معدودی که بنده خاص تو هستند. سپس گفت:حالاکه مرابیرون میکنی جایی برای زندگی کردنم معین کن.خداوندفرمودند:تورادرحمام هاوهرکجاکه محل رفت و آمدمردم است قراردادم.شیطان گفت:غذای من چه باشد؟خداوندفرمود:سرهرسفره ای که نام من(بسم ا...الرحمن الرحیم)برده نشودبنشین با آنهاهمچون حیوان گرسنه هستندغذا بخور،حضرت امام باقر(ع)در این باره می فرمایند:اگر اول غذایادتان رفت بسم ا... بگویید آخر غذا بگویید تا شیطانهر چه خورده برگرداندبعدشیطان گفت:که من احتیاج به آب دارم.خداوندفرمودند:آب تو شراب و هرچیزمست کننده باشد.بعدگفت:برای من کتابی قراربده خداوند فرمودکتاب تو وشم(خالکوبی وکتابهای سحروجادو)اولین کسی که سحر و جادورابه انسان آموخت شیطان بود.بعدشیطان گفت:برای من حدیثی قرار ده،خداوندفرمود:حدیث تودروغ است بعدگفت برای من دام و وسیله شکارقراربده، خداوند فرمودند: زنان را وسیله صید و بدام انداختن مردم قرار دادم.روزی حضرت محمد(ص)شیطان را در مسجدالحرام دیدپیش او رفت وبه او گفتند:ای ملعون چراناراحتی؟ شیطان گفت:از دست تو وامت توناراحتم.حضرت فرمود:چراازمن ناراحتی؟شیطان گفت:که چون ایت همه تلاش مکنم که مردم را گمراه کنم ولی تو در قیامت ازآنها شفاعت می کنی و تمام زحمات مرا به هدر می دهی به همین خاطر با تودشمنیم ، حضرت فرمودند:ازامتم چرا ناراحتی؟
شیطان گفت:امت تو خصوصیاتی دارند که امت های دیگر ندارند.


اول اینکه وقتی به هم می رسند سلام می کنند که (سلام)اسم خداست و من از این اسمن می ترسم.
دوم اینکه وقتی همدیگررامی بینند به یکدیگر(دست)می دهندوتا دستهایشان از هم درنیامده گناهانشان بخشیده می شود.
سوم اینکه وقتی می خواهندغذا بخورند(بسم ا...)می گویندومن دیگر نمی توانم غذابخورم وگرسنه می مانم.
چهارم اینکه بعد از غذا خوردن (الحمدا...)می گویند.
پنجم اینکهوقتی اسم تو می آید بلندبلند(صلوات)ختم می کنند و آنقدرثواب آن زیاد است که من فرار می کنم.
ششم اینکه وقتی‌می‌خواهندکاری‌بکنند(ان شاءا...)می‌گویندومن‌دیگرنمی‌توانم‌درآن‌کاردخالت‌کنم‌و‌آنها رابر هم زنم.
هفتم آنکه صدقه می دهند و وقتی که(صدقه)می دهندهم گناهانشان آمرزیده می شود و هم هفتادنوع بلا را از خود دور می کنند به همین دلیل حضرت نبی اکرم(ص)فرمودند:وقتی انسان دستش را در جیبش می کند تا صدقه بدهد شیطان دست اورا می گیرند تا او را منصرف نمایند.
هشتم آنان که قرآن می خوانند ودر خانه ای که(قرآن)خوانده می شود دیگر جایی برای من نمی ماند چون درآن خانه ملائکه رفت آمدمی کنند.
نهم آنکه مرا زیاد لعنت می کنند وباهر (لعنت)یک زخم بر بدنم می افتد و تازمانی که آن شخص را به گمراهی نکشانم آنها خوب نمی شود.
دهم اینکه هنگامی که گناه می کنند سریع(توبه)می کنند و زحمات مرت به هدر می دهند.
یازدهم اینکه عطسه که می کنند (الحمدا...)می گویند حضرت فرمودند :عطسه از طرف خداوند و خمیازه از طرف شیطان است و وقتی عطسه می کنید باید (الحمدا...)بگویید.
وقتی انسان نماز خواند شیطان از او دور می شود،بخصوص اگر سجده نماز طولانی باشد ،شیطان از روی ناراحتی فریاد می کشد.
حضرت امام صادق(ع)فرمودند:هر کس نمازنخواند از شیطان پست تر است،چون شیطان یک خطا کرد و آن هم اینکه برآدم سجده نکردولی انسان اگرنماز نخواند برای خداسجده نمی کند. حضرت محمد(ص)فرمودند: مجوز عبور از پل صراط نماز است وفرمودند:اگر نماز مومن قبول شود بقیه اعمال او نیز قبول درگاه الهی می باشد. در نمازها نماز صبح خیلی سفارش شده است ودلیل آن این است که در هنگام شب فرشتگان شب پیش انسان هستند و اعمال شب را می نویسند و هنگامی که اذان صبح را می دهند فرشتگان شب می روند و جای خود را به فرشتگان روز می دهند پس اگر نماز صبح را بخوانیم در دو پرونده ثبت می شود و آخرین عمل که همین نماز صبح است را فرشته گان می نویسند و اولین چیزی که در پرونده صبح ثبث مشود همان نماز صبح است و همچنین از حضرت امام صادق(ع)منقول است:که از صفات مومن این است که بسم ا..الرحمن الرحیم را در نمازبلندبگوید و هر کس بعد از تکبیر نماز قبل از شروع حمداعوذبا...من الشیطان رجیم رابگوید به اندازه هرمویی که دربدن اوست هزارحسنه برای او می نویسند. و حضرت پیامبر(ص)فرمودند:هر کس بعد از نماز تسبیحات حضرت زهرا(س)(۳۴ا...اکبر،۳۳الحمدا...،۳۳سبحان ا...) را بگوید به خصوص اگر با انگشتان بشماردهمان دست هایش او را در روز قیامت شفاعت می کند.
                                                                                       برای سلامتی امام زمان (عج) صلوات
                                                                                                          التماس دعا
                                                                                                        علیرضا رشیدی

عمر سایت: 18سال و 13ماه و 5روز