فرایند ادغام در بخش صنعت، معدن و تجارت استان ایلام

عباداله جوهری
اهمیت تولید و تجارت در یک ترکیب اثر بخش ، اعم از نیروی انسانی و مصالح تکنیکی ، بیش از هر  چیز در فرایند رشد و توسعه، بالانس و یا منحنی ارتقاء و تنزل خود را ترسیم و به نمایش می گذارد .
شروع فرایند ادغام در بخش صنعت، معدن و تجارت استان در رویه ای معقول و بنا به تدقیق در ضرورتهایی چون  ظرفیت شناسی ، جابه جایی مطمئن ، تخصصی نگری ، قابلیت کاربردی و امنیت و آرامش سازمانی  پیگیری و اجراء شده و مسیر فعالیت اقتصادی را برای انجام سرمایه گذاری های جدید در این بخش هموار ساخته و روح همت و جهاد را در فضایی امید بخش با تحولات و دگرگونی های قابل اعتناء و تجربه اندیش مواجه کرده است.
کمک کردن بهینه و به موقع به جامعه بازار از طریق  نظارت و کنترل قیمت ها و کارکرد بسیار مناسب تجارت و بازار صادرات و واردات در ظرفیت منطقه  بویژه در بخش گمرک مهران طی سنوات اخیر، توسعه اقتصادی استان را متوجه نقش بی بدیل اقتصاد بازار نموده و سطح آگاهی ها را در تدوین چشم انداز توسعه ای استان ، هدفمند و در مسیر برنامه ریزی تعالی بخش رهنمون گردیده است.
به این ترتیب و با عنایت به شاخص های توسعه در بخش تجارت و نیز صنعت و معدن ، ایجاد (( مناسبت جدید )) از طریق رهیافت ادغام ، اساسی ترین و مهم ترین کار ویژه سازمان تازه تاسیس (( صنعت ، معدن و تجارت )) به شمار می رودکه نیازمند توجه خاص به چهارچوب های موجود در هر دو بخش و ترکیب آنها با سیاستگذاری های آشکار و پویا می باشد ، که این امر خوشبختانه و با درایت کارگزار خوش قلب این بخش (( مهندس مهدوی )) در حال تحقق می باشد . 
نکته حائز اهمیت دیگر در فرایند ادغام بخش صنعت ، معدن و تجارت استان ، همدلی و همکاری بسیار درخشان کارکنان خدوم و با ایمان این بخش ، با تقویت و تحکیم بیشتر صمیمیت و هم اندیشی بیشتر در انجام وظایف و ماموریت های جدید کاری و اداری می باشد که زمزمه دل انگیز این تفاهم و همزبانی سطح رضایت ارباب رجوع را افزایش داده و موجب جذب سرمایه گذاری های جدید در فضای اکنون این بخش گردیده است . به هر تقدیر بهار ادغام در فضای تجارت و تولید استان می رود تا ثمرات شیرینی را برای مردم این سامان به ارمغان بنشاند. -  
عمر سایت: 18سال و 13ماه و 5روز