آنکه بزرگتر از نامش بود!

جواد محدثی

حیات مردان بزرگ ، به «خلوص» و «پاکی»ماندگار است.
«صداقت» و «زهد» نیز ، زینت این گونه زندگیهاست ، و ... «شجاعت» و «ایمان» ، مکمّل چنین حیات طیّبه است.
از دست پروردگان حوزة علمی و عملی ائمه و خطّ سبز اهل بیت ، جز این انتظار نیست .
حافظة تاریخ ، هرگز حماسة حضور عالمان متعهد را در سنگر ارشاد و جهاد و تلاش در میدان نوع دوستی و ظلم ستیزی را از یاد نمی برد.
زنده یاد آیت ا... حیدری ایلامی یکی از این زندگان همیشه حاضر ، در حافظة تاریخ است ،‌اگر تاریخ به حافظه اش خیانت نکند!
آنان که درد دین و سوز خدمت و شور نهضت داشتند ، نمی توانستند سلطة شب را در عصر طاغوت ببینند و دم بر نیاورند و هجوم بیگانه را هم نمی توانستند شاهد باشند و در دفاع از نوامیس مسلمین و مرزهای کشور آل پیامبر ، خروش بر نیاورند.
مرحوم حیدری ، از سر حلقه های این سلسلة نورانی بود که نسب نامه شان در «فکر» و «عمل» ، به انبیا می رسد و شجره نامة پر شاخ و برگشان به اولیا متصل می شود.
حیات تعهّد بار و مرگ پر افتخارشان ، تأییدی است بر درستی آنچه خوانده اند و امضایی است بر صحّت و سلامت آنچه آموخته اند و گواه روشنی است بر اینکه «حوزه» برای اینان جبهة نبرد است و جبهة نبرد ، بر ایشان حوزة اثبات صداقت و وفا در مکتب اهل کساء.
اینان ، دوران طلبگی را از عمیقترین درسهای هستی سرشار ساختند و حجرات معنویت بارشان کلاسی بود برای فراگرفتن ماندگار ترین سطور عرفان و حماسه و آمیختن «جهاد» و «اجتهاد» و پیوند «سلاح» و «صلاح».
اینان ، مشعل شب افروز.
آنان که برای چگونه بودن در پی «الگو»یند و برای چگونه زیستن دنبال «سند» و «نمونه»اند ،اگر گام در راه شناختن و یافتن و پیمودن بگذارند ، خواهند دید که «اندیشه» ، «باور» ، «حضور» ، «تعهّد» ، «ساده زیستی» ،«روشن بینی» و «شهامت» فرزانگی همچون آیت ا... حیدری پرچمی است که فرا راه سالکان در اهتزاز است و چراغی راهنماست و اهرمی است که می توان به آن تکیه کرد و بار سنگینی «تکلیف»را در عصر نتواستن نیز بر دوش گرفت.
«بصیرت اجتماعی» ، «شناختن زمان» و درک موضع و موقف ، از شاخه های یک روحانی «آگاه به زمان » است و مرحوم حیدری عزیز ، از اینان بود.
تلاش برای عملی و اجرایی نشان دادن «مکتب» و «وحی» ،‌ رسالت عالمان ژرف اندیس و زمان شناس آن بزرگوار ، تلاشگر خستگی ناپذیر این صحنه بود.
همدلی و همخونی با سلحشوران رزمنده ، ویژگی عالمان ربّانی است و حضور پیوستة‌ آن زنده یاد ، در کنار رزمندگان و پایداری و مقاومت ، شاهد صدق این ادّعا بود.
«صراحت» و «قاطعیت» ، از نشانه های پیشوایان خود ساخته و مهذّب است ، وهمین دو خصلت گرانبها او را به مرادی مریدان دلباخته و شیفته رسانده بود.
او مرید عترت بود و راهشان . و... تا کسی با اراده وارادت نباشد ، به مرادی نرسد !
خوشا آنان که با رفتارشان آبروبخش دین و زینت امام صادق (ع) و افتخار حوزه و روحانیت اند.
آنان که از «آبروی دین» ارتزاق می کنند کجا ، و آنان که آب زندگی به رگها و ریشه های دیانت می رسانند کجا؟!
آنان که روحی بزرگ و اندامی لاغر و نحیف دارند کجا ، و آنان که نما و شمای جذاب و شکل و شمایل مردم فریب ، امّا روحی حقیر و جانی فرومایه دارند ، کجا؟!
این ، همان تفاوت زمین تا آسمان است ، میان ماه ما وماه گردون!
راستی بزرگی به چیست و عظمت کجاست؟
چه بسیارند بزرگان کوچک نما!
و چه فراوانند حقیران بزرگ نما!
ولی ... همة چشم ها ودیدها یکسان نیست و «چهرة روح» را می توان از ورای «نقاب چهره» دید ، امّا با چشم دل!
بزرگداشت امثال مرحوم آیت ا... حیدری ، تکریم شخص نیست ، بلکه تقدیر و تعظیم در برابر فضیلت و کمال است .عبودیت ، انسان را به «ولیّ الله» نزدیک می کند.
باید «عبدالرّحمن» بود ، تا «حیدری» گشت ...
سلام حق بر او باد،
که ...«عبدالرحمن حیدری» بود ، شیفتة «حیدر»ی که عبدالرّحمن بود!

عمر سایت: 17سال و 10ماه و -16روز