رشد اقتصادی وابسته به ترانزیت

کاظم (سپهر )رضانیا

قرنهای متمادی از خاوری وباختری ,از شیان تا انطاکیه خاورمیانه ایران با توجه به وضعیت ژئوپلتیک وسیاسی واقتصادی خود در منطقه معبری مناسب برای حمل ونقل ودادوستد کالا وباصطلاح ترانزیت به شمار می آمده است. انقلاب صنعتی ورشد تجارت وتوسعه خود زمینه ساز گسترش مبادلات و مشارکت جمعی کشورها حول منافع مشترک اقتصادی گردید .از سیاستهای کلی برنامه توسعه ملی , توسه ترانزیتی است که رشد اقتصادی را بهمراه دارد .و در دهکده جهانی امروز که ارتباطات فاصله ها را دگرگون کرده وساستهای سازمان تجارت جهانی( که همزیستی وهمگرایی و همکاری بیش از یش کشورها و روند توسعه ترانزیت را می طلبد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد .استان ایلام با دارا بودن ویژگیهای جغرافیایی و استراتژی منطقه از اهمیت ویژه ای در سطح ملی ومنطقه ای بر خوردار است .پتانسیل های متعدد صنعتی و کشاورزی واختصاص اعتبارات کلان صنعتی در دوران آقای خاتمی ,و تاکید ایشان بر احداث بسیاری از زیر ساختهای صنعتی در استان همچون پانه مرزی مهران ,پالایشگاه گاز و... که موجبات رشد وتوسعه استان را فراهم می نماید . اهمیت استان با دارا بودن ۴۲۵ کیلومتر مرز مشتر ک با کشور عراق و تکمیل طرح جامع پایانه مرزی مهران که خود موجب توسعه اقتصادی استان وملی با وجود نزدیکی وامنیت این مسیر جهت دسترسی به بازارها ی خاورمیانه وکشورهای عربی خواهد شد و تلاشهای که جهت سرمایه گذاری داخلی وخارجی بدلیل ایجاد تسهیلات ویژه ارزی وریالی که به سرمایه گذاران در استان ایلام ارائه می گردد همگی اهمیت استان را مشخص مینماید و از آنجاییکه با تلاش وپیگیری سازمان حمل ونقل وپایانه های استان ایلام مراحل تکمیلی طرح جامع پایانه مرزی مهران و مبدل کردن این پایانه به پایانه ای بین المللی در آینده میسر خواهد بود که توسعه وبهبود امکانات ترانزیت کالا ومسافر را از این مرز موجب می گردد خود نوید آینده ای روشن را برای بالندگی استان داده که توجه ویژه و استمرار سیاستهای دولت را در راستای برنامه ریزی توسعه ملی رامی طلبد.

عمر سایت: 14سال و 16ماه و -13روز