درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

وضعیت نابسامان خیابان ۲۴ متری

محال است به دلیل کاری خاصی به خیابان ۲۴ متری مراجعه نموده و پیشناد فروش خودرویتان به شما داده نشود حتی اگر همراه خانوادتان باشید. شاید دیر زمانی نمیگذرد که خیابان ۲۴ متری یکی از خیابانهای مرکزی شهر و مستعد تجاری-مسکونی و همچنین نمایشگاه داری یک شغل با کلاس بشمار میرفت. متاسفانه بنگاههای معاملات خودرو با پارک اتومبیل به صورت دوبله و سوبله در خیابان و پارک عمودی در پیاده رو های باعث ایجاد ترافیک و سدمعبردر جهت ممانعت از عبور عابران پیاده میگردند و از سوی دیگر افراد متفرقه ایی که به بهانه معامله خودرو و یا هر عنوان دیگر ی در درب این مراکز تجمع می یابند علاوه بر ایجاد زحمت برای عبور عابران و حتی اسیب رساندن به کسب روزی سایر کسبه در همسایگی انها باعث دردسرهایی برای ساکنین این منطقه گردیده است تجمع این افراد به نحوی است که گاها مشاهده میگردد که عابران مجبور به عبور از وسط خیابان میگردند . راهنمایی و رانندگی هم هر از چند گاهی با یک تذکر سطجی در خصوص نحوه پارک خودروها از کنار موضوع به سادگی میگذرد جا دارد مسولین محترم شهری و کلیه ارگانهای مرتبط با ایجاد راهکارهای مناسب همچون ایجاد مراکز و پارکینگهای خرید فروش همانند سایر استانها در محیط خارج از ترافیک شهری یا مسکونی و همچنین ساماندهی و یا تذکر ات موثر به نمایشگاهها بار دیگر امنیت و ارامش و رونق را به این خیابان بازگردانند .
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 19ماه و 11روز