درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

داستان

علی تاجگردون
،ﻏﻼﻣﯽ ﮐﻨﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد. ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺧﻮاﺑﺶ ﻣﯽ آﻣﺪ، اﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﺑﺪ .ﻣﮕﺴﯽ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ او ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻣﯽ زد ﺗﺎ ﻣﮕﺲ را دور ﮐﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﮔﺬﺷﺖ، ﭘﺎدﺷﺎﻩ از ﻏﻼﻣﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪ:»اﮔﺮ ﮔﻔﺘﯽ ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮕﺲ را آﻓﺮﯾﺪﻩ اﺳﺖ؟« ﻏﻼم ﮔﻔﺖ: »ﻣﮕﺲ را «.ﻓﺮﯾﺪﻩ ﺗﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ زورﺷﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﮕﺲ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -11روز