درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

آب که درختان هم نمی خورند

یک ایلانی

با وجود اینکه مسولان می گویند آب ایلام تصفیه می شود اما ما آب گل آلوده و غیر بهداشتی می خوریم!نترسید کسی شما را اعدام نمی کند این یک حقیقت محض است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 15ماه و -12روز