درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

ورزشکاران شهرستانی

هیثم

لطفا به سازمان تربیت بدنی ایلام بگوید یه کمی به سازمان تربیت ایوان و شهرستانهای دیگر برسند من تا هنوز ندیده م که یک ورزشکار ایوانی به مقام اولی برسد ممنونم از شما و سایتتون.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 15ماه و -12روز